อนุทิน 128896 - สุกัญญา ภิรมย์

ชื่อเรื่อง     การพัฒนาการจัดระบบบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนวัดสีสุก สำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

ผู้ศึกษา              นางวาสนา  เจียนสุวรรณ

โรงเรียน            โรงเรียนวัดสีสุก สำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

ปีการศึกษา        2555

บทคัดย่อ

        การศึกษาเรื่อง การพัฒนาการจัดระบบบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนวัดสีสุก สำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานการพัฒนาการจัดระบบบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดระบบบริหาร และการประกันคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียนวัดสีสุก สำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ประชากรที่ศึกษาคือ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสีสุก สำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน    67 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถาม จำนวน 1 ฉบับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  การแจกแจงความถี่ค่าร้อยละและการวิเคราะห์เนื้อหา

       ผลการศึกษา

        ผลการศึกษาสภาพการจัดระบบบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนวัดสีสุก สำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร พบว่า สภาพของระบบหลักของสถานศึกษา ได้แก่ ระบบการเรียนรู้ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบกิจกรรมนักเรียน มีสภาพการดำเนินงานทั้งด้านการวางแผน การควบคุมคุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา สูงกว่าร้อยละ 70.00 ทุกข้อมีการดำเนินการมากที่สุด เรื่องการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ด้านวิชาการ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ด้านการวางแผนคุณภาพร้อยละ 100.00 ด้านการควบคุมคุณภาพ ร้อยละ 98.51 และด้านการปรับปรุงคุณภาพ ร้อยละ 97.01 สภาพการดำเนินการน้อยที่สุด เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก้ปัญหาท้องถิ่นได้และสามารถนำไปปฏิบัติ

ได้จริงด้านการวางแผนคุณภาพ ร้อยละ 74.63 ด้านการปรับปรุงคุณภาพร้อยละ 73.13 และด้านการควบคุมคุณภาพร้อยละ 70.15 สำหรับปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาคุณภาพของระบบบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา ในระบบหลักของสถานศึกษา พบว่า ด้านการวางแผนคุณภาพปัญหาที่พบมากที่สุด เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือปัญหาครูขาดความสนใจ และขาดจิตสำนึกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและชุมชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการวางแผนพัฒนาการศึกษา แนวทางแก้ปัญหาได้แก่ การอบรมให้ความรู้และพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง ศึกษาดูงาน ประเมินผลการทำงานจากการสอนและการวางแผน ครูที่พัฒนาการสอนจนได้คุณภาพควรเลื่อนวิทยฐานะ และให้ค่าตอบแทน และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ด้านการควบคุมคุณภาพ ปัญหาที่พบมากที่สุด เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นคือปัญหา ขาดครูและบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญในการสอนวิชาเกี่ยวกับหลักสูตรที่มีในท้องถิ่น แนวทางแก้ปัญหาได้แก่ จัดให้มีบุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นวิทยากรจัดการเรียนการสอน และด้านการปรับปรุงคุณภาพ ปัญหาที่พบมากที่สุดคือ เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ หลักสูตรความต้องการของตัวผู้เรียนและท้องถิ่น คือปัญหาขาดผู้ชำนาญการด้าน หลักสูตรที่จะมาทำหลักสูตรร่วมกับครูผู้สอน แนวทางแก้ปัญหาได้แก่ จัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร มาให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ และจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ในส่วนของแนวทางการพัฒนาการจัดระบบบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษาในระบบหลักของสถานศึกษา ด้านการวางแผนคุณภาพ การควบคุมคุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพ ได้แก่ การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างโรงเรียน บ้านและชุมชน การพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอน ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการสอน ผู้บริหารโรงเรียนต้องเป็นผู้นำและส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องปฏิบัติในสังคมร่วมกับผู้อื่น จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร การดำรงจุดแข็งและปรับปรุงจุดอ่อนของโรงเรียน และการจัดให้มีทีมคุณภาพของโรงเรียน

 

 

 

เขียน 05 Sep 2013 @ 12:34 ()


ความเห็น (0)