อนุทิน 128895 - สุกัญญา ภิรมย์

เรื่อง                    การพัฒนาและผลการใช้หนังสือเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

                             เรื่อง ขุนคณิต คิดหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้วิจัย                   นางสาวสุกัญญา  ภิรมย์       ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

หน่วยงาน          โรงเรียนวัดสีสุก  สำนักงานเขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร

ปีการศึกษา        2556

บทคัดย่อ

 

                      การพัฒนาและผลการใช้หนังสือเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ขุนคณิต คิดหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างและพัฒนาหนังสือเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ขุนคณิต คิดหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การหาร จากการเรียนโดยใช้หนังสือเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ขุนคณิต คิดหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ขุนคณิต คิดหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ภาคต้น         ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนวัดสีสุก สำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร จำนวน 32 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling Technique) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ หนังสือเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ขุนคณิต คิดหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีทั้งหมด 5 เล่ม ได้แก่ (1) เรื่อง ทบทวนการหาร (2) เรื่อง การหารสั้น (3)  เรื่อง การหารที่ตัวหารมีสองหลัก (4) เรื่อง การหารที่ตัวหารมีสามหลัก และ (5) เรื่อง โจทย์ปัญหาการหาร แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การหาร และแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อหนังสือเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ขุนคณิต คิดหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม  SPSS  หาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าที (t-test) ผลการศึกษาพบว่า

                      1.   หนังสือเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ขุนคณิต คิดหารกลุ่มสาระ   การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  (E1/E2: 85.03/84.70)

                      2.   นักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ขุนคณิต

 คิดหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การหาร สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                3.            นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้หนังสือเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ขุนคณิต คิดหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมาก ทั้ง 5 เล่ม

เขียน 05 Sep 2013 @ 12:22 ()


ความเห็น (0)