อนุทิน 128724 - นริศรา ใจเย็น

 

ชื่อเรื่อง          การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด

                     สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

ผู้ประเมิน        นางสาวนริศรา   ใจเย็น   รองผู้อำนวยการชำนาญการ

ปีที่ประเมิน       ปีการศึกษา 2555

 บทคัดย่อ

 

          การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินด้านบริบทและสภาพแวดล้อมของโครงการ (Context) 2) ประเมินด้านปัจจัยของโครงการ (Input) 3) ประเมินด้านกระบวนการของโครงการ (Process) 4) ประเมินด้านผลผลิตของโครงการ (Product) 5) เพื่อประเมินด้านความพึงพอใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา กลุ่มผู้ให้ข้อมูล มีจำนวนทั้งสิ้น 152 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คน  ครูผู้สอน จำนวน 27 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 13 คน นักเรียน จำนวน 60 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วยแบบสอบถามประเมินโครงการ จำนวน 4 ฉบับ แบบสอบถามความพึงพอใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จำนวน 1 ฉบับ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามชนิดมาตรวัดประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่งผ่านการทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แอลฟา (Alpha Coefifieient) ตามวิธีการของ ครอนบาค (Cronbach) ฉบับที่ 1-4 ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่น 0.98และฉบับที่ 5 ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.84 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงค่าความถี่ (frequency ) และค่าร้อยละ ( percentage ) ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน( S.D.) นำเสนอข้อมูลโดยตารางวิเคราะห์ข้อมูล ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

          1. ผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จำนวน 4 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านกระบวนการของโครงการ รองลงมา ได้แก่ ด้านผลผลิต ของโครงการ ด้านบริบทและสภาพแวดล้อมของโครงการ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ด้านปัจจัย ของโครงการ และเมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายด้าน พบว่า

                   1.1 ด้านบริบทและสภาพแวดล้อมของโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการที่จำเป็นของสถานศึกษา เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  และกำหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างชัดเจน รองลงมา ได้แก่ กำหนดวิธีการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัยหรือข้อมูลที่อ้างอิงได้ให้ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายโดยมุ่งเน้นที่คุณภาพผู้เรียนที่สะท้อนคุณภาพความสำเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม และพัฒนาการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม

                   1.2 ด้านปัจจัยของโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ กำหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับโครงการ/กิจกรรม รองลงมา ได้แก่ ระยะเวลาในการดำเนินงานตามโครงการมีความเหมาะสมข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีความเหมาะสมและเพียงพอ

                   1.3 ด้านกระบวนการของโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ง 4 ด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการวางแผนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รองลงมา ได้แก่ ด้านการตรวจสอบประเมินผล และด้านการปรับปรุงพัฒนา ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ด้านการปฏิบัติตามแผน และเมื่อพิจารณารายละเอียดองค์ประกอบของด้านกระบวนการนี้  ทั้ง 4 ด้านพบว่า

                             ด้านการวางแผนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการระบุรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์/เป้าหมาย การจัดสรรงบประมาณและระยะเวลาของการดำเนินงานตามแผนอย่างชัดเจน รองลงมา ได้แก่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ปรับปรุงพัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปีโดยใช้ฐานข้อมูลผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

                             ด้านการปฏิบัติตามแผน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การดำเนินงานตามขั้นตอน/ตามปฏิทินที่กำหนด รองลงมา ได้แก่ มีการศึกษาขั้นตอนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีการประเมินเป็นระยะๆ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ มีการนิเทศ กำกับติดตามการดำเนินงานตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ

                             ด้านการตรวจสอบประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการรวบรวมข้อมูลและร่วมตรวจสอบผลงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหาจุดเด่นและจุดด้อยของโรงเรียน รองลงมา ได้แก่ มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระหว่างการดำเนินงานและสรุปผลเพื่อปรับปรุงพัฒนา หลังการดำเนินงานทุกปี ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ มีการนิเทศติดตามเพื่อแนะนำจูงใจให้ครูปฏิบัติงานจนเกิดผลสำเร็จ

                             ด้านการปรับปรุงพัฒนาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ นำผลการประเมินคุณภาพภายในมาเป็นข้อมูลปรับปรุงการปฏิบัติงาน รองลงมา ได้แก่มีการนำข้อมูลสารสนเทศมาประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ จัดทำรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ เสนอรายงานประจำปีต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน

                   1.4 ด้านผลผลิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ง 8 ด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองลงมาได้แก่ การดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดระบบการบริหารงานและข้อมูลสารสนเทศ การรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี การพัฒนามาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ การผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา และเมื่อพิจารณารายละเอียดองค์ประกอบของด้านผลผลิตนี้  ทั้ง 8 ด้านพบว่า

                             การจัดระบบการบริหารงานและข้อมูลสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการจัดทำโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษาที่เป็นรูปธรรมและมีความชัดเจน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดแนวทางวางแผนให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานของสถานศึกษา รองลงมา ได้แก่ มีการจัดระบบการบริหารจัดการที่เอื้อต่อการดำเนินงานโดยทุกคนมีส่วนร่วม (SBM) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารสามารถเชื่อมโยงระบบเครือข่ายของหน่วยงานต้นสังกัดได้

                             การพัฒนามาตรฐานการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจและ เป้าหมายของสถานศึกษา รองลงมา ได้แก่ มีการวิเคราะห์มาตรฐานคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนและรายงานคุณภาพการศึกษา

                             การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา มีการกำหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนสมบูรณ์ครอบคลุมการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม รองลงมา ได้แก่ มีการจัดทำและมุ่งเน้นมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นตามหลักสูตรกำหนด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานข้อมูลของสถานศึกษา

                             การดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการนำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมายโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดโดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน รองลงมา ได้แก่ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่ชัดเจนครอบคลุมแผนงาน/โครงการของสถานศึกษา ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

                             การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษา รองลงมา ได้แก่ มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานและเอกลักษณ์สถานศึกษา ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ มีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยบุคลากรภายในสถานศึกษา

                             การประเมินคุณภาพการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ รองลงมา ได้แก่ มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนระดับสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ มีการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนระดับสถานศึกษา

                             การรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการจัดทำรายงานประจำปีจากการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาทุกปี รองลงมา ได้แก่ การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ นำเสนอรายงานประจำปีต่อต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน

                             การผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การนำข้อมูลผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษาไปวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป มีการประเมินประสิทธิภาพของการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รองลงมา ได้แก่ พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จนเป็นวัฒนธรรมในการทำงานปกติของสถานศึกษา ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่  นำผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาจากการประเมินตนเองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ สังเคราะห์และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการบริหารและจัดการเรียนการสอน

                   1.5 ด้านความพึงพอใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ผู้บริหารและครูมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพรองลงมา ได้แก่โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ นำผลการติดตามและประเมินผลจากภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษาไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

เขียน 01 Sep 2013 @ 20:46 () แก้ไข 01 Sep 2013 @ 20:48, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เนื้อหาที่ยาว ควรนำเขียนเป็น “บันทึก” แทนดีไหมครับ