อนุทิน 128591 - นางพานทอง ไกรทอง

ชื่อเรื่อง           รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ

                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

ผู้ศึกษาค้นคว้า             นางพานทอง  ไกรทอง

โรงเรียน                    พญารามวิทยา

ปีที่พิมพ์                2555

 

บทคัดย่อ

 

  บทเรียนสำเร็จรูปเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล  การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง  ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนพญารามวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  33  ให้เป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1  โรงเรียนพญารามวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  33  เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1  โรงเรียนพญารามวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  33  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1  โรงเรียนพญารามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  33  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

            กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียน

ที่  1  ปีการศึกษา  2555  โรงเรียนพญารามวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 33 

ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างได้ทำการเลือก โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) 

จากนักเรียน  จำนวน 1 ห้องเรียน โดยได้เลือกนักเรียน รวม  34  คน มาเป็นกลุ่มทดลอง  วิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้  สถิติที  (t – test)  ค่าเฉลี่ย  () ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

  1.  ได้บทเรียนสำเร็จรูปและประสิทธิภาพบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   จำนวน  5  เล่ม  และ

ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ  กลุ่มสาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนพญารามวิทยา  ตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  พบว่า  บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต  33  มีประสิทธิภาพ เท่ากับ  82.84/83.43  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

            2.  ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการทางเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยม

ศึกษาปีที่  3/1  โรงเรียนพญารามวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  33  พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  แสดงให้เห็นว่าหลังการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  ภูมิศาสตร์

ทวีปอเมริกาเหนือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  นักเรียนมีความก้าวหน้า

ในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น

             3.  ผลการวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1  โรงเรียนพญารามวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  33  มีค่าเท่ากับ 0.66 แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น

ร้อยละ  66.00

            4.  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1  โรงเรียนพญารามวิทยา  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  ( =  4.73, 

S.D = 0.32)   

          โดยสรุปกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปมีประสิทธิภาพเหมาะสม สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  สามารถนำไปใช้

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขียน 29 Aug 2013 @ 22:28 () แก้ไข 29 Aug 2013 @ 22:33, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

คุณครูควรเขียนเป็น “บันทึก” ไปเลยครับ ;)…