อนุทิน 128484 - ภัสราภรณ์ พริกชูผล

สัปดาห์ที่ 15 ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

   ในสัปดาห์มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ ในระดับชั้นอนุบาล ได้จัดการเรียนการสอน โดยให้นักเรียนใช้ดินสอทิ่มเข้าไปในถุงพลาสติก แล้วถุงพลาสติกไม่แตก โดยในการสอนได้ให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการทดลอง ทำให้นักเรียนชั้นอนุบาลมีความสนุกสนาน และในชั้นป.4 มีการจัดการเรียนการสอนเรื่อง การสำรวจดินในท้องถิ่น ในการสอนให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ โดยลงไปสำรวจดินในโรงเรียน และระดับชั้นป.5 มีการจัดการเรียนการสอน เรื่อง วัสดุในชีวิตประจำวัน โดยศึกษาสมบัติต่าง ๆ ของสมบัติ โดยให้นักเรียนได้ทดลองเอง

เขียน 27 Aug 2013 @ 17:19 ()


ความเห็น (0)