อนุทิน 128376 - นพวรรณ นกดา

สัปดาห์ที่13 วันที่5-9สิงหาคม พ.ศ.2556

        ในสัปดาห์ที่13ของการเป็นครูฝึกสอนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว  การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานอยู่ในเนื้อหาระบบต่างๆของร่างกายมนุษย์  ในการเรียนการสอนให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเองและใช้กระบวนการกลุ่ม นำเสนอเป็นแผนที่ความคิด แล้วออกมานำเสนอหน้าห้อง. แต่ละกลุ่มร่วมกันตั้งคำถามถามเพื่อนสมาชิกในห้อง โดยมีครูเป็นผู้ให้คำชี้แนะ และเสริมความรู้ ส่วนวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมในเนื้อหาวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ อยู่ในเนื้อหาของการเขียนเค้าโครงงาน และรายละเอียดของการทำโครงงานวิทยาศาสตร์  ในสัปดาห์นี้ทางโรงเรียนได้จัดสัปดาห์วันแม่แห่งชาติขึ้นในวันที่9 สิงหาคม ในวันกิจกรรมมีการให้แม่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2มาเข้าร่วมในพิธีด้วย ส่วนในหลังเลิกเรียนและวันเสาร์ก็คุมวงดนตรีโยธวาธิต 

นางสาว นพวรรณ  นกดา 5210941118 ว.52 

เขียน 25 Aug 2013 @ 20:12 () แก้ไข 25 Aug 2013 @ 20:21, ()


ความเห็น (0)