อนุทิน 128162 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

         วันนี้ฉันได้มีหน้าที่ให้ความรู้ ในเรื่องการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ทราบและตระหนักถึงการพัฒนาตนเองให้มาก ๆ และฉันก็นำวิทยากรที่มีความสามารถในการจัดทำวิจัยสถาบันฯ มา Share ประสบการณ์ที่เขาได้ปฏิบัติและผลงานของเขาได้ตีพิมพ์เผยแพร่ให้สังคมได้รับรู้ มาเล่าและบอกให้กับบุคลากรของ มรภ.พิบูลสงคราม ได้ทราบถึงวิธีการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพต่อมหาวิทยาลัยว่าควรทำอย่างไร?

         ฉันทำงานเกี่ยวกับบุคคล สิ่งหนึ่งที่อยู่ในหน้าที่ของฉัน ณ ขณะนี้ นั่นคือ "การพัฒนาคน" ครั้งแรกฉันท้อ แต่มา ณ บัดนี้ ฉันนำ "ธรรมะ" ที่พระพุทธศาสนาได้สั่งสอน นำวิธีที่ท่านได้ชี้แนะเกี่ยวกับหลักธรรมมาใช้ในการทำงาน ฉันตั้งสติใหม่ ทำจิตให้สงบ แล้วฉันก็ค่อย ๆ เริ่มใหม่ เริ่มหาคนที่มีความรู้มาให้ความรู้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย และฉันก็ให้ความรู้ที่ถูกทางให้กับน้อง ๆ ในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะสายปฏิบัติ พวกเขาได้มีความรู้เพิ่มขึ้นและเข้าใจในสายวิชาชีพของตนเองมากขึ้น...นี่คือ หน้าที่ของฉันที่ฉันได้รับมอบหมายจากภาครัฐให้มาปฏิบัติต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัย

 

เขียน 21 Aug 2013 @ 20:06 ()


ความเห็น (0)