อนุทิน 128140 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๔๘๑๐ |

"ถ้าไม่สร้างเหตุนั้น ผลนั้นก็ไม่มี"

"... การคิดแบบพระโสดาบัน ไม่คิดว่าสุขทุกข์มาจากตนและผู้อื่น แต่คิดอย่างมีเหตุผลไม่งมงาย โดยคิดว่า ถ้าเราไม่อยากให้ใครฆ่าเรา เราก็ไม่ควรฆ่าเขา ถ้าเราไม่อยากให้ใครขโมยของเรา เราก็ไม่ควรขโมยของเขา จึงไม่ผิดศีล ๕ เพราะเหตุนี้ และไม่ต้องรับผลจากภัยเวร ๕ ประการ คือ ไม่มีทุกข์จากการฆ่า ไม่มีทุกข์จากการลักทรัพย์ ไ่ม่มีทุกข์จากการผิดลูกผิดเมียใคร ไม่มีทุกข์จากการพูดจาโกหก หยาบคาย และไม่แก้ปัญหาดับทุกข์ด้วยของมึนเมา ยาเสพติด เมื่อไม่สร้างเหตุนั้น ผลนั้นจึงไม่มี ..."

พระครูใบฎีกา อำนาจ โอภาโส

เขียน 21 Aug 2013 @ 08:21 ()


ความเห็น (0)