อนุทิน 127761 - มารีนี กาซอ

สัปดาห์ที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ เดือนกรกฎาคมและวันที่ ๑-๒ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖

               การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนทำการทดลอง เรื่อง การคายน้ำของพืช โดยให้นักเรียนสังเกตลักษณะของต้นไม้หลังจากที่นำพลาสติกมาคลุมต้นไม้ ทำให้นักเรียนแต่ละคนสนใจในต้นไม้ของตนเองมาก และเวลาผ่านมาพอประมาณให้นักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่ถุงพลาสติกว่ามีอะไรเกิดขึ้น พร้อมกับตอบคำถามหลังการทดลอง

เขียน 13 Aug 2013 @ 10:45 ()


ความเห็น (0)