อนุทิน 127419 - นพวรรณ นกดา

สัปดาห์ที่12วันที่ 29กรกฎาคม-2สิงหาคม พ.ศ.2556

       ในสัปดาห์ที่12ของการเป็นครูฝึกสอน สัปดาห์นี้สายชั้นมัธยมตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่3 มีการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2556 ซึ่งได้รับมอบหมายให้คุมสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/1 เป็นเวลา2วันคือวันที่29-30 การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   เมื่อการสอบกลางภาคเสร็ดสิ้นก็ดำเนินการเรียนการสอนตามปกติในวันถัดไป  ในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานข้อสอบที่ได้ออกมี60ข้อ ตามที่ได้ทำการเรียนการสอน คะแนนของนักเรียนถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี  แต่ก็มีบางส่วนที่ได้น้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด เกณฑ์ที่กำหนดคือ20คะแนน  ส่วนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมสอบเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/1-2/2  ข้อสอบมีทั้งแบบเลือกตอบ และเติมคำ  คะแนนถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี และก็ได้ดำเนินการสอบแก้ตัวสำหรับนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน  ในสัปดาห์นี้รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานมีเนื้อหาอยู่ที่เรื่อง ระบบสืบพันธุ์  ในการเรียนการสอนใช้กิจกรรมแบ่งกลุ่มให้นักเรียนศึกษาจากเอกสารและใบความรู้ประกอบกับที่ครูอธิบาย แล้วสรุปเป็นแผนที่ความคิดแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน โดยให้เพื่อนในชั้นเรียนเป็นผู้ให้คะแนน

   นางสาว นพวรรณ นกดา 5210941118 ว52 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวเขียน 04 Aug 2013 @ 20:00 () แก้ไข 04 Aug 2013 @ 20:02, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

แต่งกายสมกับเป็นครูแล้วครับ ชื่นชม ;)...