อนุทิน 127326 - sr

sr

นวกรรมดีเด่น ของนักศืกษา 2556: Put your hands together to applaud

From เก็บเกี่ยวพลังงานจากแรงสั่นเครื่องจักร วิจัยเด่นนศ.ลาดกระบัง เยาวชน 3 August 2556
http://www.thaipost.net/x-cite-kidz/030813/77284 


...รางวัลดีเด่นอันดับ 1 ... ระดับปริญญาตรี จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ผลงานวิจัยเรื่อง การเก็บเกี่ยวพลังงานจากการสั่นสะเทือนโดยใช้เพียโซบัชเชอร์สำหรับการติดตามสภาพเครื่องจักร (Vibration Energy Harvesting using a Piezo Buzzer for Machine Condition Monitoring) จาก ทีมยาคุมัง นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ สาขาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง...ผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษาการผลิตชาสมุนไพรว่านชักมดลูกสำเร็จรูปโดยใช้เทคโนโลยีสีเขียว จาก ทีมแชมป์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...
...ระดับปริญญาโท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ผลงานวิจัยเรื่อง ระบบวัดและประเมินผลเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง (%DRC) ในน้ำยางแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automated Measurement and Evaluation System of Dry Rubber Content (%DRC) in Natural Rubber Latex) จาก ทีมยางจุงเบย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...ผลงานวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้ P450 ในการบำบัดสารพิษยาปราบวัชพืช (Application of P450 for Detoxification of Herbicide) จาก ทีม The Cleaner นักศึกษาสถานวิจัยจีโนมและชีวสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ...

เขียน 03 Aug 2013 @ 04:35 ()


ความเห็น (0)