อนุทิน 127326 - sr

  ติดต่อ

นวกรรมดีเด่น ของนักศืกษา 2556: Put your hands together to applaud

From เก็บเกี่ยวพลังงานจากแรงสั่นเครื่องจักร วิจัยเด่นนศ.ลาดกระบัง เยาวชน 3 August 2556
http://www.thaipost.net/x-cite-kidz/030813/77284 


...รางวัลดีเด่นอันดับ 1 ... ระดับปริญญาตรี จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ผลงานวิจัยเรื่อง การเก็บเกี่ยวพลังงานจากการสั่นสะเทือนโดยใช้เพียโซบัชเชอร์สำหรับการติดตามสภาพเครื่องจักร (Vibration Energy Harvesting using a Piezo Buzzer for Machine Condition Monitoring) จาก ทีมยาคุมัง นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ สาขาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง...ผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษาการผลิตชาสมุนไพรว่านชักมดลูกสำเร็จรูปโดยใช้เทคโนโลยีสีเขียว จาก ทีมแชมป์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...
...ระดับปริญญาโท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ผลงานวิจัยเรื่อง ระบบวัดและประเมินผลเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง (%DRC) ในน้ำยางแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automated Measurement and Evaluation System of Dry Rubber Content (%DRC) in Natural Rubber Latex) จาก ทีมยางจุงเบย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...ผลงานวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้ P450 ในการบำบัดสารพิษยาปราบวัชพืช (Application of P450 for Detoxification of Herbicide) จาก ทีม The Cleaner นักศึกษาสถานวิจัยจีโนมและชีวสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ...

  เขียน:  

ความเห็น (0)