อนุทิน 127164 - ศิริพรรณ บูเก็ม

สัปดาห์ที่ 11

                   สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่มีการเรียนการสอน โดยเริ่มเรียนจากวันพุธ นักเรียนบางคนยังคงบ่นกันอยู่เลบว่าทำไมเวลาผ่านไปเร็วจังเลยในวันหยุด ในการจัดการเรียนการสอนมีบางห้องที่ไม่ได้สอนเลยเนื่องจากคาบมักจะอยู่ตรงกับวันหยุด บางครั้งเร่งรัดสอนให้ทันกัน หรือหาเวลาอื่นๆให้นักเรียนทำกิจกรรมแทน ในชั้นป.5 ซึ่งได้จัดการเรียนการสอน โดยให้นักเรียนแต่ละคนเดินสำรวจพืชดอกและพืชไม่มีดอกภายในบริเวณโรงเรียน และสำรวจพืชใบเลี้ยงคู่และพืชใบเลี้ยงเดี่ยวภายในโรงเรียน นักเรียนทุกคนมีความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องนักเรียนได้รู้จักการสังเกต การใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในการสืบค้นหาคำตอบ อาจมีนักเรียนบางคนที่จะต้องควบคุมดูแล เนื่องจากชอบวิ่งเล่นกัน ขณะเดินสำรวจในโรงเรียน   ส่วนชั้นป.6 จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัย ให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและสรุปเป็นแผนผังความคิด และโซ่อาหารและสายใยอาหาร เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ยกตัวอย่างการกินกันเป็นทอดๆ เป็นต้น

                        และในสัปดาห์ได้รับหน้าที่ให้จัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับวันภาษาไทยแห่งชาติ และหน้าที่แต่งบทละครสำนวนไทย สุภาษิต นักเรียนทุกคนก็ได้เตรียมการซ้อมกันอย่างเต็มที่ เพื่อใช้แสดงในวันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2556    หน้าที่ในกิจกรรมชุมนุมอาหาร สัปดาห์นี้มีการทำอาหาร คือ ต้มจืด 


เขียน 30 Jul 2013 @ 16:59 ()


ความเห็น (0)