อนุทิน 127163 - เกศินี ถิ่นพังงา

สัปดาห์ที่ 22 กรกฎาคม 2556 

       สัปดาห์นี้มีการจัดการเรียนการสอนเพียง 3 วัน เนื่องวันจากวันที่ 22- 23 กรกฎาคม เป็นวันหยุดยาวเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จึงจัดให้เป็นวันหยุดราชการ 2 วัน แต่มีกิจกรรมพิเศษให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยให้นักเรียนไปร่วมพิธีทางศาสนาที่วัดวิซิตสังฆราราม หรือวัดกลาง ในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 07.30-10.30 น.เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้พิธีสำคัญทางศาสนาและจัดเก็บเป็นคะแนนกิจกรรมให้กับนักเรียน และให้มีการเรียนการสอนเป็นปกติในวันพุธ 24 กรกฎาคม สัปดาห์นี้ดิฉันเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้ง 3 ห้อง คือ ห้อง ม.1/2 ม.1/4 และ ม. 1/6 ที่สอบไม่ผ่านในรายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว.22101) ในการสอบกลางภาคเรียนที่่ผ่านมาให้มีการสอบแก้ตัว โดยใช้ข้อสอบชุดใหม่ ซึ่งดิฉันเป็นคนออกข้อสอบเองในครั้งนี้ จากการตรวจข้อสอบก็มีนักเรียนผ่านตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้หลายคน แต่ก็มีนักเรียนอีกหลายคนที่ยังสอบไม่ผ่าน   ซึ่งดิฉันต้องมีการให้คะแนนเพิ่มสำหรับนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน โดยให้มีการทำชิ้นงานส่งเพื่อเป็นการเพิ่มคะแนนเก็บให้กับนักเรียน

        


เขียน 30 Jul 2013 @ 16:08 ()


ความเห็น (0)