อนุทิน 127093 - สุกัญญา ศรีสมุทร

สัปดาห์ที่11 วันที่ 22-26 กรกฎาคม พ.ศ.2556

         สำหรับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา. ณ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ผู้สอนรู้จักผู้เรียนมากยิ่งขึ้น สามารถปรับตัวเข้ากับผู้เรียนได้  ทำให้มีความสุข สนุกกับการสอนมากขึ้นในหน้าที่การสอนให้แก่นักเรียน

         นอกจากหน้าที่การสอนแล้วยังมีหน้าที่ในการสอนและคุมสายชั้นป.6 แทนครูพี่เลี้ยง เนื่องจากครูพี่เลี้ยงติดงาน  แต่การทำกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนนั้นนักเรียนทุกคนให้ความร่ามมือเป็นอย่างดี แต่ยังมีนักเรียนบางส่วนที่เขียนหนังสือไม่ถูก อ่านไม่ออก         

เขียน 29 Jul 2013 @ 10:10 () แก้ไข 29 Jul 2013 @ 10:22, ()


ความเห็น (0)