อนุทิน 127077 - สุนิษา ดิษฐาภรณ์

สัปดาห์ที่ 10 ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีไม่มีอุปสรรค์ในการสอนสามารถควบคุมชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี ต้องมีการสรุปหน่วยทำคะแนน KPA ส่งหัวหน้าสาระ สัปดาห์นี้เริ่มมีการคัดตัวนักกีฬาเพื่อทำการแข่งขันกีฬาคณะประจำโรงเรียน 

มีการประชุมเกี่ยวกับงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์โดยการวางแผนดำเนินงานว่าจะจัดยังไงให้เด็กมีความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ให้มากและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

การเป็นครูต้องมีมีความยุติธรรม และมีจริยธรรมนการสอนควบคู่ไปด้วย เพื่อที่จะให้เด็กได้เรียนรู้ถึงหลักวิชาการและหลักความความดีงามที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้

เขียน 28 Jul 2013 @ 23:39 ()


ความเห็น (0)