อนุทิน 127070 - หัสยา ชะยานัย

อนุทินสัปดาห์ที่  11 วันที่ 22-26 กรกฎาคม  2556

      สำหรับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 11 ณ โรงเรียนรมุสลิมวิทยาภูเก็ตในสัปดาห์ที่ 11  ผู้สอนรู้จักผู้เรียนมากยิ่งขึ้น ปรับตัวเข้ากับผู้เรียนได้ เและทำหน้าที่ในภาระงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายได้ดีขึ้น รู้สึกคุ้นชินกับบทบาทของครูในโรงเรียนมากยิ่งขึ้น ทำให้มีความสุขและสนุกกับการทำหน้าที่สอนให้แก่นักเรียน ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนสำหรับห้องที่ตนเองรับผิดชอบ เริ่มรู้จักใช้วิธีการ เทคนิคการสอน การคุมชั้นเรียนที่เหมาะกับผู้เรียนแต่ละห้อง ทำให้การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น

      ซึ่งในสัปดาห์ที่ 11 นี้ได้จัดการเรียนการสอนในเรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตของพืชในท้องถิ่นจะมีกิจกรรมการอภิปรายถึงหัวข้อของเทคโนโลยีที่ผู้เรียนรู้จักร่วมกัน โดยให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ในการสืบสอบ ค้นคว้าในหัวข้อดังกล่าว และออกแบบการทดลอง ทำให้ผู้เรียนได้ฝึกการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น ฝึกจิตสาธารณะ และฝึกการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น

เขียน 28 Jul 2013 @ 21:51 () แก้ไข 01 Sep 2013 @ 11:37, ()


ความเห็น (0)