อนุทิน 126974 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์

  • ๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๖ ฉันเป็นกรรมการหนึ่งในสามคนที่ไปประเมินครูกิจกรรม ๕  ส ได้แก่กลุ่มสาระศิลปะศึกษา  สุขศึกษาและพลศึกษา  และคณิตศาสตร์  คิดถึงคำกล่าวที่ว่า "ที่ใดไม่มีการเปรียบเทียบที่นั่นไม่เกิดการเรียนรู้"
  • ขณะที่ฉันเ้ข้าไปประเมินครูกลุ่มสาระต่าง ๆ เห็นการปฏิสันถารและการต้อนรับที่แตกต่างกัน  บางคนไม่สนใจไยดี
    บางคนกุลีกุจอรีบหาน้ำดื่มและโอวัลตินร้อน ๆ มาต้อนรับทั้ง ๆ ที่เป็นครูผู้ชาย...นี่กระมัง "เสน่ห์ของคน"

                                                                                                              ธรรมทิพย์
                                                                                                         ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เขียน 27 Jul 2013 @ 07:01 ()


ความเห็น (0)