อนุทิน 126909 - ธัญญารัตน์ อินทร์ทอง

  ติดต่อ

ดิฉัน นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์ทอง ว. 52 เลขที่ 15 เป็นครูฝึกสอนโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

ในสัปดาห์ที่ 10 ในสัปดาห์นี้เป็นการเก็บคะแนนเก็บและการตรวจคะแนนหนังสือและผลงานต่างๆ ทั้งสัปดาห์จะเป็นการติวแนวข้อสอบในปีก่อนๆ และทบทวนบทเรียนทุกบทโดยใช้คำถามจากแบบฝึกหัดและให้นักรียนร่วมแสดงความคิดเห็น นากจากนี้ในด้านอื่นๆได้มีการเริ่มทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และมีการประชุมเรื่องงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และมอบหมายหน้าที่ในแต่ละคน


  เขียน:  

ความเห็น (0)