อนุทิน 126617 - รอกีเย๊าะ จารง

สัปดาห์ที่ 9 ของการไปฝึกสอนที่โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) เป็นสัปดาห์ที่มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ มีการเตรียมแผนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ทั้งที่เป็นใบงานและกิจกรรมการทดลอง สำหรับใบงานก็มีการจัดทำใบงานที่สนุก น่าสนใจ บูรณาการวิชาศิลปะเข้าไปด้วย ทำให้นักเรียนรู้สึกสนุกให้ความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์มากขึ้น  สำหรับการทดลองก็เป็นการทดลองเกี่ยวกับการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช มีการเตรียมพืชที่เกี่ยวข้องกับการทดลองครั้งนี้ และสังเกตการทดลองออกเป็นผลสรุป เช่น  ต้นไมยราบเมื่อโดนสัมผัสจะเป็นอย่างไร เมื่อนำต้นไม้ตั้งในที่ที่ไม่มีแสงจะเป็นอย่างไร เห็นได้ว่านักเรียนมีความกระตือรือร้นและกล้าแสดงออกในการทำกิจกรรมและเป็นการกระตุ้นนักเรียน บางห้องก็จัดให้มีการสำรวจบริเวณโรงเรียนเกี่ยวกับพืชและสัตว์ในท้องถิ่น ทำให้นักเรียนเกิดทักษะการสังเกตและเห็นถึงคุณค่า ประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนเองมาเป็นสื่อการเรียนการสอน 


เขียน 19 Jul 2013 @ 09:28 ()


ความเห็น (0)