อนุทิน 126455 - อรอุมา รัตนประเสริฐ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2556

ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมแข่งขันโครงงานคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนร่วมทำความดี

ไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ทีมต่อไปแต่ยังไงก็แล้วแต่ประสบการณ์ครั้งนี้สอนให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ว่าการทำงานเป็นทีมจะต้องมีการประสานงาน ความร่วมมือ มีใจรัก พยายาม เพราะการทำงานกลุ่มแค่เก่งคนเดียวย่อมไม่ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน

ก็เหมือนประเทศชาติของเราหากขาดความสามัคคีจะสามารถทัดเทียมนานาอารยประเทศได้อย่างไร..........

เขียน 15 Jul 2013 @ 15:25 ()


ความเห็น (0)