อนุทิน 126204 - ถวิล

  ติดต่อ


รู้จักยิ้มไหว้ ทักทาย  ไม่มาทำงานสาย

ไม่นินทาเจ้านาย        มีใจต่อหน้าที่

ทำดีให้ถูกกาลเทศะ   รู้จักเสียสละตามกาล

เอื้อเฟื้อต่อเพื่อนบริวาร  งานไม่เสียหาย

มีกุศโลบายในการทำงาน  ไม่เกียรติคร้านเมื่อนายสั่ง

พึงหวังได้ว่า      หน้าทีการงานเจริญแน่นอน  เขียน:  

ความเห็น (0)