อนุทิน 126174 - เกศินี ถิ่นพังงา

สัปดาห์ที่  1 กรกฎาคม 2556  

         ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556 ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองครั้งใหญ่ โดยเชิญให้ผู้ปกครองทุกคนเข้าร่วมประชุมในวันเสาร์ ซึ่งจัดให้ช่วงเช้าเป็นการเข้าประชุมของผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   และช่วงบ่ายเป็นการประชุมของผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งดิฉันได้มาช่วยรับลงทะเบียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในช่วงเช้า วันประชุมผู้ปกครองมีท่านผู้อำนวยการซึ่งได้เข้าพบปะ พูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียนและมีครูหัวหน้าระดับชั้นรวมถึงครูประจำชั้นที่ทำหน้าที่ชี้แจงเรื่องต่างๆของนักเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบ การประชุมในวันนั้นจัดว่าเป็นไปได้ด้วยดี ซึ่งต้องขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือมาเข้าร่วมประชุมและครูทุกคนที่ทำหน้าที่คอยดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกคนอย่างเต็มใจ 

         หลังจากเสร็จงานประชุมผู้ปกครองทางโรงเรียนได้มีการตรวจเช็คผู้ปกครองที่ไม่มาเข้าร่วมประชุม และพบว่าผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมาเข้าร่วมกันเป็นส่วนใหญ่ แต่สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีผู้ปกครองมาเป็นส่วนน้อย ท่านผู้อำนวยการโกศล ใสแก้ว จึงได้จัดให้มีการประชุมผูปกครองรอบ 2 สำหรับผู้ปกครองนักเรียนที่ไม่มาในวันศุกร์ที่ 5 ของสัปดาห์นี้

เขียน 08 Jul 2013 @ 10:57 ()


ความเห็น (0)