อนุทิน 126091 - sr

sr

เพิ่มศักยภาพห่วงโซ่ธุรกิจข้าวของสหกรณ์ - ทิศทางเกษตร
วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2556 http://www.dailynews.co.th/agriculture/216928
 ...อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า สหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศจำนวน 4,401 สหกรณ์ มีสหกรณ์ที่มีสมาชิกปลูกข้าวกว่า 3,000 แห่ง หรือประมาณ 68 เปอร์เซ็นต์ ธุรกิจข้าวจึงมีความสำคัญต่อความกินดี อยู่ดี และวิถีชีวิตของสมาชิกสหกรณ์เป็นอย่างยิ่ง

อย่างไรก็ตาม ในช่วง 1–2 ปี การผลิตที่ผ่านมา สหกรณ์ผู้ผลิตข้าวส่วนใหญ่ยังประสบกับปัญหาที่คล้ายคลึงกัน คือการรวบรวมผลผลิตข้าวเปลือกจากเกษตรกรสมาชิกได้ในปริมาณน้อยโดยในปี 2554 สหกรณ์สามารถรวบรวมข้าวเปลือกได้ 1,271,247 ตัน ลดลงจากปี 2553 ร้อยละ 31.35 และในปี 2555 มีปริมาณการรวบรวมข้าวเปลือกโดยสหกรณ์เพียง 282,986 ตัน ลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 77.74 ซึ่งเป็นปริมาณที่ลดลงจากเดิมเกินสองในสามส่วน ยิ่งไปกว่านั้น ในปี 2555 สหกรณ์มีปริมาณการแปรรูปขายข้าวสารเพียง 65,067 ตัน ลดลงจากปี 2554 ถึงร้อยละ 45.38 สถานการณ์เช่นนี้ อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการตอบสนองความต้องการของตลาดข้าวสารสหกรณ์ ซึ่งอาจส่งผลต่อเนื่องถึงความสามารถในการแข่งขัน และความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตกับลูกค้าในระยะยาวได้

ประกอบกับการทำธุรกิจข้าวของสหกรณ์ยังมีต้นทุนสูง เนื่องจากขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในหลายส่วน ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเกินจำเป็น รวมทั้งเกิดการสูญเสียระหว่างกระบวนการผลิต ตั้งแต่การเพาะปลูก การรวบรวมผลผลิตและแปรรูป จนกระทั่งส่งถึงมือผู้บริโภคยังมีการสูญเสียเป็นสัดส่วนที่ยังสูง...

[This report points to conitnuing loss of solidarity among rice growers (and among famers). Solidarity is a major factor for political strength --to ensure their voice and concerns are properly considered in national policies.  Please see คุณภาพข้าวไทย และ คุณภาพชีวิตชาวนาไทย? http://www.gotoknow.org/journals/125823. ]

เขียน 06 Jul 2013 @ 05:59 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
.... บทความ  มีคุณค่ามากค่ะ