อนุทิน 12609 - ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

วันนี้ เป็นวิทยากรในการปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการแก่นักศึกษาระดับปริญญาโท มสธ. ในช่วงสุดท้ายของการสัมมนา ได้เสนอแนะให้นักศึกษาไปปฏิบัติการทบทวนสิ่งที่ได้รับ ในระหว่างการสัมมนา 2 วัน หรือ ร่วม 15 ชั่วโมง หรือ 9000นาที(เป็นการทำ After Action Review-AAR) โดยบอกว่า หากเรามีการทบทวนว่า  เราได้รายการความรู้ใหม่  หลักการหรือแนวปฏิบัติในการทำงานใหม่ ๆ  ทักษะปฏิบัติใหม่ ๆ หรือความตระหนักในเรื่องใด ๆ ใหม่ ๆ มากกว่า 90 รายการ  แสดงว่า เราได้เรียนรู้ ข้อคิด หลักการหรือแนวปฏิบัติใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นทุก 20 นาที แสดงว่าเรามีการพัฒนาค่อนข้างมาก แต่ถ้าทบทวนแล้ว รู้สึกว่าไม่ได้อะไรเลย แสดงว่า เราฟังแบบผ่าน ๆ ไม่ได้จดจ่อเท่าที่ควร หากเป็นเช่นนี้ แสดงว่า เราสูญเสียโอกาสการพัฒนาตนเอง  9000  นาที หรือเสียเวลา 2 วัน โดยเปล่าประโยชน์ นอกจากแก่ขึ้น  9000  นาทีแล้ว เราไม่ได้เกิดการพัฒนาอะไรเลย

เขียน 22 Jun 2008 @ 16:13 () แก้ไข 27 Jun 2008 @ 00:33, ()


ความเห็น (0)