อนุทิน 126012 - ธัญญารัตน์ อินทร์ทอง

ดิฉัน นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์ทอง ว. 52 เลขที่ 15 เป็นครูฝึกสอนโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

ในสัปดาห์ที่ 7 มีกิจกรรมและภาระหน้าที่มากมาย ในด้านการเรียนการสอนก็จะมีการตรวจสมุดและหนังสือแบบฝึกหัดนักเรียนเพื่อเตรียมการเก็บคะแนนก่อนสอบ เตรียมทดสอบแนวข้อสอบเพื่อเป็นแนวการสอบให้กับนักเรียน และต้องรีบเร่งการสอนเนื้อหาให้ทันกับเรื่องที่สอบ ส่วนในด้านกิจกรรม ในวันที่ 24 ได้เข้าร่วมการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 25 ได้เข้าร่วมและช่วยควบคุมนักเรียนในการอบรม ด้านภัยและปัญหา และการต่อต้านยาเสพติดทุกชนิด ในวันที่ 26 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ ในวันที่ 28 ได้เข้าร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนการเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนดาราสมุทร สำหรับอาทิตย์ได้เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมมากขึ้น รู้สึกสนุกสนาน ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และเป็นอาทิตย์ที่ต้องเตรียมตัวการเก็บคะแนน ของนักเรียน

เขียน 03 Jul 2013 @ 19:44 ()


ความเห็น (0)