อนุทิน 125940 - อักขณิช

อักขณิช
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กำหนดการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลห้วยทราย (ประมาณ 70 คน)

และเวทีสรุปบทเรียนกิจกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ(GFGAP)

ณ  บ้านแม่ตาด  หมู่ที่ ๑  ต.ห้วยทราย  อ.สันกำแพง  จ.เชียงใหม่

วันที่ 27 กรกฎาคม 2556

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


เวลา  08.00  น.     ลงทะเบียน

เวลา  08.30 น.     -กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม โดย  นายดำรงค์  พระจิตคำ  ผญบ.บ้านแม่ตาด

                            -ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดอบรม โดย  นายบุญเสริม  บุญเตียม  ผู้อำนวยการ

                              รพ.สต.บ้านล้านตอง

                            - แนะนำคณะวิทยากร  โดย  นายอักขณิช  ศรีดารัตน์

                            - กิจกรรมแนะนำตัว  และการดูแลผู้ป่วยในพื้นที่

เวลา 09.00 – 10.00 น.   แนวคิดและการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง (Palliative care) ที่บ้าน
                                      โดย  พญ.สัณหพรรณ
  ธนามี , พญ.ปัทมา  โกมุทบุตร 

เวลา 10.00 -10.15 น.     พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา  10.15 -12.00 น.    การดูแลผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันสูงที่บ้าน
                                       พญ.ไอรดา  สายปัญญา, พญ.เคียงญาดา  ยาคล้าย,พญ. กนกพร  ภิญโญพร 

                                       พาณิชย์

เวลา  12.00 น.               รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา  12.45 -14.00 น.    สาธิตวิธีทำน้ำมันมะพร้าวเพื่อสุขภาพ  โดย   คุณกานดา  แสนมณี

เวลา 14.00 -17.00 น.     เวทีสรุปบทเรียนกิจกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ(GFGAP)

เวลา 18.00  น.               รับประทานอาหารเย็น(อาหารเพื่อสุขภาพ)ร่วมกัน และเดินทางกลับ          หากกัลยาณมิตรแห่ง Gotoknow  ท่านใดสนใจและอยากจะเดินทางมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  ก็สามารถติดต่อกับผมหรือกลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพ(GFGAP) ได้นะครับ


เขียน 01 Jul 2013 @ 23:37 () แก้ไข 01 Jul 2013 @ 23:37, ()


ความเห็น (0)