อนุทิน 125897 - ยุวดี ดำหาย

สัปดาห์ที่ 5 ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นสัปดาห์ที่ครูต้องทำหน้าทีภาระการสอนให้เป็นอย่างดี  ด้วยอุปสรรคด้านสภาพแวดล้อมที่ไม่อำนวยต่อการเดินทางไปโรงเรียน เพราะมีพายุเข้าในช่วงนี้ จึงทำให้เป็นอุปสรรคในการไปทำหน้าที่ของครู แต่ด้วยเหตุผลใด ก็ตามแต่ ข้าพเจ้าได้ผ่านอุปสรรคด้านสภาพแวดล้อมที่ไม่อำนวย และมีความภาคภูมิใจที่ผ่านไปได้ด้วยดีและทำหน้าที่ของครูได้เป็นไปตามเป้าหมาย

ในเรื่องการเรียนการสอนเนื่องด้วย ในคาบสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องออกไปเรียนนอกชั้นเรียนเพื่อที่จะศึกษาสิ่งมีชีวิต บริเวณเวรโรงเรียน ไม่สามารถออกไปได้เนื่องจาก มีพายุเข้าอาจเกิดอันตรายกับเด็กๆได้ เนื่องด้วยต้องพาเด็กไปนั้งเรียนใต้ต้นไม้ แต่อุปสรรคไม่สามารถทำให้การเรียนการสอนของข้าพเจ้าเป็นอุปสรรคไปได้ ข้าพเจ้าแก้ไข สถานการณ์ล่วงหน้าได้ โดยการใช้สื่อภาพแทนการออกนอกสถานที่ นักเรียนเข้าใจ และสนุกกับการเรียนการสอนจึงทำให้ข้าพเจ้าประสบความสำเร็จในการสอนในคาบนี้

เขียน 30 Jun 2013 @ 22:47 ()


ความเห็น (0)