อนุทิน 125868 - นพวรรณ นกดา

อนุทินสัปดาห์ที่๖ ประจำวันที่ ๑๗-๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖

ในสัปดาห์ที่๖ของการเป็นครูฝึกสอนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว  ในวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และเพิ่มเติม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒ ในการเรียนการสอนมีปัญหาคือเรื่อง  นักเรียนบางคนหรือบางกลุ่มไม่ค่อยส่งงาน  พยามแก้ปัญาด้วยการทำแบบฝึกหัดให้เสร็จสิ้นในชั้นเรียน  เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนด้วยอีทางหนึ่ง  แต่ในงานชิ้นที่ต้องใช้เวลาเช่นแผนภาพการย่อยอาหาร  แผนที่ความคิด  นั้นจะต้องยู่ในความรับผิดชอบของนักเรียน  ในสัปดาห์นี้คุณครู จินตนา  เทพคำ ซึ่งเป็นคุณครูพี่เลี้ยงของข้าพเจ้า  ได้ย้ายกลับภูมิลำเนา  ข้าพเจ้าจึงทำให้หน้าที่ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒/๑  ครูพี่เลี้ยงของข้าพเจ้าเป็นคุณครูที่ใจดีมาก  และเป็นคุณครูที่น่ารัก  ข้าพเจ้ารักและเคารพในตัว่ท่านเป็นอย่างมาก  ทางโรงเรียนจึงให้คุณครูธุมวดี  ทองนะ  เป็นคุณครูพี่เลี้ยงต่อไปซึ่งท่านสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ท่านให้คำปรึกษาในหน้าที่ครูเป็นอย่างดี   ในช่วงเช้าของทุกวันก็ได้คุมแถวของสายชั้นมัธยม  ในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนและวันเสาร์ก็ได้คุมวงดนตรีโยธวาธิต

              นางสาวนพวรรณ  นกดา  5210941118 ว.52  โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

            


                                     

เขียน 30 Jun 2013 @ 13:48 ()


ความเห็น (0)