อนุทิน 125865 - นพวรรณ นกดา

อนุทินสัปดาห์ที่๕ ประจำวันที่ ๑๐-๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖

ในสัปดาห์ที่๕ของการเป็นครูฝึกสอนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว  ในรายวิชาวิทยาศาสร์พื้นฐาน

และเพิ่มเติม  ในการเรียนการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒  การเรียนการสอนในสัปดาห์นี้มีทั้งความ

สนุกสนานและมีทั้งความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนการสอน  ในการเรียนการสอนซึ่งอยู่ในเนื้อหา

ระบบการกำจัดของเสีย  ได้ให้นักเรียนแต่ละแถวแข่งขันกันตอบปัญหา  แล้วอภิปรายให้เพื่อนในห้องฟััง

แต่ละแถวจึงต้องค้นหาคำตอบเพื่อให้แถวของตนเองเป็นผู้ชนะ   นอกจากนี้มีปัญหาในชั้นเรียนคือ

นักเรียนกลุ่มที่ไม่สนใจเรียนคุยในชั้นเรียนซึ่งได้แก้ปัญหาโดยการเรียกนักเรียนกลุ่มดังกล่าวออกมา

ตอบคำถามในบทเรียน จึงทำให้มีความสนใจเรียนมากขึ้น   และในสัปดาห์นี้ทางโรงเรียนเทศบาลบ้าน

บางเหนียว  ได้มีการจัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้น  บรรยากาศในโรงเรียนเต็มไปด้วยความซาบซึ้ง ที่ครูมีต่อ

ศิษย์และที่ศิษย์มีต่อครู   ความรู้สึกของข้าพเจ้ารู้สึก  ตัวเองเป็นศิษย์คนหนึ่งของครูในโรงเรียนเทศบาล

บ้านบางเหนียวแห่งนี้ซึ่งเป็นความรู้สึกที่ทำให้ข้าพเจ้ามีความผูกพันกับโรงเรียน

               นางสาว  นพวรรณ  นกดา 5210941118 ว.52 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 

เขียน 30 Jun 2013 @ 13:22 () แก้ไข 30 Jun 2013 @ 13:26, ()


ความเห็น (0)