อนุทิน 12584 - ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

ช่วงนี้งานยุ่งมาก ไม่ค่อยมีเวลาสำหรับการเขียนบันทึกเลย จึงขอใช้วิธีเขียนอนุทิน กันลืมไว้ก่อน

   เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2551 ได้ไปบรรยายเรื่อง เครือข่ายคุณภาพ กับการกระจายอำนาจทางการศึกษา  ได้นำเสนอแนวคิดหลายเรื่อง ที่สำคัญ ๆ คือ 1) การรวมอำนาจกับกระจายอำนาจ มีจุดเด่น จุดด้อยต่างกันอย่างไร อะไร คือจุดอ่อนเมื่อรวมอำนาจหรือกระจายอำนาจ  2) การวิเคราะห์อำนาจที่ได้รับ สภาพเดิม สภาพใหม่ ควรจะแตกต่างกันอย่างไร  3) ตัวชี้วัดความสำเร็จของเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษา หลังการกระจายอำนาจ 4) แนวทางการพัฒนาคุณภาพระดับเขตพื้นที่และระดับสถานศึกษา การบีบอัดคุณภาพการศึกษา 4) บทบาทร่วมของชุมชน เส้นทางสู่ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 5) แนวทางการพัฒนางานในบทบาทของเครือข่ายคุณภาพเพื่อร่วมสนับสนุนและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการกับอำนาจที่ได้รับ

......วันที่ 20 มิถุนายน 2551 ได้ไปบรรยายเรื่อง ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของสื่อหรือระบบสื่อทางไกล ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรของสำนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มสธ. ได้พูดคุยหลายเรื่อง คือ 1) ต้นทุนของ มสธ.ในระบบทางไกล 2) การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย ทรัยพ์สินด้านสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา และ 3) หลักการและแนวปฏิบัติในการประเมินประสิทธิภาพ หรือประสิทธิผลของสื่อ ในระบบทางไกล

เขียน 22 Jun 2008 @ 08:26 () แก้ไข 27 Jun 2008 @ 19:26, ()


ความเห็น (0)