อนุทิน 125615 - ๐๐Math๐๐

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการนะค่ะ

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง    การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้ศึกษา  นางยุพาพิน  ขวัญมา

สถานศึกษา  โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 

ปีที่ศึกษา  2554

บทคัดย่อ

  การศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75  2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 34) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่มีต่อการเรียน  โดยใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554  โรงเรียนบ้านจรเข้มาก  อำเภอประโคนชัย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จำนวน 26 คน ได้มาโดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบ One – Group Pretest – Posttest Design  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยแบบฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 9 เล่ม คู่มือการใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วยส่วนบทนำและส่วนแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 17 ชั่วโมง 17 แผน (รวมแผนปฐมนิเทศและแผนปัจฉิมนิเทศ) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สถิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความ  พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จำนวน 1 ฉบับ 20 ข้อ   การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (t-test)

ผลการศึกษาพบว่า

    1)  แบบฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

มีประสิทธิภาพ (E1/E2เท่ากับ  78.80/77.31  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 75/75

  2)  แบบฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.5976 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 0.50

    3)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

    4)  ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

เขียน 23 Jun 2013 @ 13:22 ()


ความเห็น (0)