อนุทิน 125521


ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

            หัวใจสภานักเรียน  
คารวธรรม สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม


นายถวิล อรัญเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ได้รับมอบหมายจากนายสมภพ ศักดิษฐานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4ให้เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมนักเรียนแกนนำสภานักเรียนเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งกิจกรรมสภานักเรียน
ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 อำเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา วัตถุประสงค์ในการจัดอบรมเพื่อให้นักเรียนแกนนำสภานักเรียนจากโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาในสังกัดจำนวน 57 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 คน รวม 171 คน และนักเรียนโรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 11 โรงเรียนโรงเรียนละ 3 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 204 คน ที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องบทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองและวิถีประชาธิปไตย อันได้แก่ คารวธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม รวมทั้งหลักธรรมาภิบาล
คือหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และความคุ้มค้า ตลอดทั้งการมีจิตอาสาและพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ อันจะส่งผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน รวมทั้งคุณลักษณะที่ดีบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมก้าวสู่ความเป็นสากลและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคีเครือข่าย สามารถนำความรู้กระบวนการ วิธีการไปขยายผลสู่เพื่อนนักเรียนภายในโรงเรียน และมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมในโรงเรียนและชุมชนอย่างสร้างสรรค์ต่อไป

วิทยากร ได้แก่นายทรงพล ฐานวิสัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะค่านายดำรง มงค์พิมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัน นางศศิธร จ๋าพิมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่นท้าว นางวิระดา นาสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์ นางภรณวรรณ ลักษณะเพชร ครูโรงเรียนบ้านโนนกุมมิตรภาพที่ 210 นายชัชเวทย์ เหิมหาญ และคณะ ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนงนุช หงวนสูงเนิน นักวิชาการศึกษา ผู้กล่าวรายงาน คือนางสาวณัชชา พันธ์ภักดี
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

http://www.obec.go.th/news/38110

---------------------------------------------------------------------------------
น.ส.ธัณณ์พิชา ธภัทรเรืองโรจน์ : ถ่ายภาพ
ถวิล อรัญเวศ : ให้ข่าว ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท