อนุทิน 125411 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๔๔๓๔ |

"จริยธรรมพระโพธิสัตว์ ๑๐ ประการ"

๑. ไม่ปรารถนาว่าร่างกายไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ

๒. ไม่ปรารถนาให้ใครตามใจ

๓. ไม่ปรารถนาให้งานสำเร็จผลโดยรวดเร็ว

๔. การครองชีพ ไม่ปรารถนาว่าจะไม่มีภัยอันตราย

๕. การชำระจิต ไม่ปรารถนาว่าจะไม่มีอุปสรรค

๖. การปฏิบัติ ไม่ปรารถนาว่าจะไ่ม่มีมารผจญ

๗. การทำความดี ไม่ปรารถนาสิ่งตอบแทน

๘. การคบเพื่อน ไม่ปรารถนาว่าจะได้รับผลประโยชน์

๙. เห็นลาภ ไม่ปรารถนาจะมีหุ้น

๑๐. ถูกใส่ร้ายป้ายสี ไม่ปรารถนาจะโต้ตอบ

(หนังสือ ๑๐๐ คมธรรมพุทธทาสภิกขุ)

เขียน 19 Jun 2013 @ 19:28 () แก้ไข 19 Jun 2013 @ 19:34, ()


ความเห็น (0)