อนุทิน 124992 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๔๓๘๖ |

"ศรัทธาจริต"

บันทึกจากหนังสือ ... ลักษณะนิสัยของคน "ศรัทธาจริต" ... (จริต ๖ ศาสตร์ในการอ่านใจคน)

"... โดยทั่วไปแล้วบุคคลในกลุ่มศรัทธาจริตเป็นผู้ใฝ่ดี อยากเป็นคนดี เป็นผู้พยายามแสวงหาบุคคลหรือระบบความเชื่อที่หวังว่าจะนำพาชีวิตของตนเอง ครอบครัวหรือสังคมไปสู่ความเจริญยิ่งขึ้น เมื่อคิดว่าค้นพบแล้ว จะมีความยึดมั่นอย่างแรงกล้าในตัวบุคคล หลักการ และความเชื่อนั้น ๆ บุคคลผู้มีศรัทธาจริตเป็นผู้พร้อมที่จะเสียสละเพื่อบุคคล อุดมการณ์ หรือความเชื่อที่ตัวเองเคารพ ยึดมั่น การเสียสละมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่ระดับความเข้มข้นของศรัทธาจริตในแต่ละคน ยิ่งมีศรัทธาจริตสูงเ่ท่าไร ก็ยิ่งเต็มใจที่จะเสียสละทรัพย์สินจำนวนมหาศาลความสุขส่วนตัวหรือแม้แต่ ชีวิตเพื่อผู้อื่น บุคคลในกลุ่มศรัทธาจริตมักมีพลังจิตสูงและเข้มแข็ง เพราะพร้อมที่จะเสียสละเพื่อผู้อื่นหรืออุดมการณ์อยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ผู้มีศรัทธาจริตจึงเหมือนมีพลังมหาศาลคอยขับเคลื่อน หากมีแนวทางที่ถูกต้องแล้วจะไปได้เร็วอย่างมีพลัง ..."

เขียน 11 Jun 2013 @ 15:17 ()


ความเห็น (0)