อนุทิน 124913 - ยูวารีเย๊าะ รือแม

อนุทินสัปดาห์ที่ 4 วันที่ 3-7 มิถุนายน 2556

      ผู้สอนเอง สามารถปรับตัวเข้ากับนักเรียนและภาระหน้าที่ต่าง ๆ ได้ดีขึ้น เริ่มรู้สึกสนุก  และมีความสุขในการจัดการเรียนการสอน แต่ยังไม่คุ้นชินและยังไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับคนบางคนในโรงเรียน ขอเวลาอีกหน่อยรับรองว่าต้องสสามารถปรับตัวได้อย่างแน่นอนค่ะ

      ในสัปดาห์นี้ได้จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับ เรื่อง การนำไฟฟ้าของวัสดุ จะมีกิจกรรมการทดลองโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนมีความสนใจและตั้งใจในการทำกิจกรรมมากโดยเฉพาะนักเรียนชาย จะให้ความสนใจและตั้งใจเรียนเป็นพิเศษ ในคาบก่อนหน้านี้ครูได้พูดถึงกิจกรรมที่จะทำในคาบต่อไป นั่นก็คือเรื่อง การนำไฟฟ้าของวัสดุ นักเรียนชายจะเงียบ และตั้งใจฟังทันทีเลย ผู้สอนรู้สึกได้เองเลยว่านักเรียนจะให้ความสนใจในเรื่องนี้มาก และขณะทำกิจกรรมนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมการทดลองและออกแบบการทดลองขึ้นเอง เมื่อถึงเวลาเก็บอุปกรณ์บางกลุ่มยังเพลิดเพลินกับการทำกิจกรรมอยู่ ยังไม่ยอมไปคืนอุปกรณ์ แต่ผู้สอนก็รู้สึกดีใจและมีความสุขที่นักเรียนให้ตั้งใจและให้ความสนใจในการเรียน

       เนื่องจากว่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จะมีกิจกรรมการทดลองเกือบทุกหน่วยและแต่ละหน่วยก็จะมีกิจกรรมการทดลองย่อย ๆ และเกือบจะมีกิจกรรมทุกครั้งที่สอน เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและเกิดมโนภาพในเนื้อหาที่สอน ผู้สอนจึงต้องมีความกระตือรือร้นในการหาอุปกรณ์และหาแนวทางการสอนเพื่อทำให้นักเรียนเข้าใจให้มากที่สุด ซึ่งสร้างความท้าทายและเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ตัวผู้สอนเองได้เป็นอย่างดี (สู้..สู้)เขียน 09 Jun 2013 @ 20:49 ()


ความเห็น (0)