อนุทิน 124825 - นพวรรณ นกดา

อนุทินสัปดาห์ที่๔ ประจำวันที่ ๒-๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖

สัปดาห์ที่ ๔  ในหน้าที่ครูฝึกสอนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว  ได้ทำหน้าที่ในการสอนวิชา

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม   และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  นักเรียนห้อง  มัธยมศึกษาปีที่ ๒ /๑, ๒ / ๒, ๒ /๓

ในเนื้อหาระบบต่างๆภายในร่างกายมนุษย์   และวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมในเนื้อหาโครงงานประเภท

ทดลอง   ซึ่งในสัปดาห์นี้มีการซ้อมกีฬาประเภทต่างๆเพื่อไปแข่งขันในโรงเรียนเทศบาลทั้งหมด

และในวันพฤหัสบดี และวันศุกร์  มีการมาประเมินโรงเรียน  ในสัปดาห์นี้การเรียนการสอนค่อนข้าง

มีกิจกรรมเข้ามามากมาย  ในการทำหน้าที่เป็นครูฝึกสอนมีความรู้สึกประทับใจในมิตรไมตรีของครูใน

โรงเรียน โดยเฉพาะครูสายชั้นมัธยม  และในวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ ทางหมวดวิทยาศาสตร์

ได้จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก  มีการแสดงของนักเรียน และมีการนำขยะกระดาษ  ขวดพลาสติก

มาแลกสิ่งของ  ทำให้นักเรียนเกิดจิตรสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น  มีความรู้ในการคัดแยก

ขยะเพื่อทิ้งให้ถูกต้อง  และมีความรู้เกี่ยวกับมลพิษด้านต่างๆ รวมถึงการอนุรักษ์และการดูแลสิ่งแวดล้อม

 

นางสาว นพวรรณ  นกดา  5210941118 ห้องว.52 สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยลัยราชภัฏภูเก็ต


 

เขียน 07 Jun 2013 @ 15:02 () แก้ไข 07 Jun 2013 @ 15:03, ()


ความเห็น (0)