อนุทิน 124688 - ยูมิ

ยูมิ

ประมวลวิชา 

อาจารย์ผู้สอนหลัก 

อ. ดร. อุทัย  เอกสะพัง 

โทร.  ………. 

ห้องพักอาจารย์  13404 

1.  รหัสวิชา   0118282

2.  ชื่อวิชา  หลักศาสนาเพื่อการพัฒนาสังคม
   Religious  Principles  for  Social  Development

3.  จำนวนหน่วยกิจ  3  หน่วยกิต

4.  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  ไม่มี

5.  เป็นวิชาอยู่ใน   หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา  ( 5 ปี ) คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

6.  เป็นวิชาระดับปริญญาตรี

7.  คำอธิบายรายวิชา ศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมและหลักการของศาสนาต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและสังคม  ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับเศรษฐกิจ  การเมือง  การศึกษา  สันติภาพ  สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน  ศึกษาแบบอย่างของบุคคลและโครงการที่ยึดหลักศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินการ

8.  ประมวลการเรียนวิชา

  8.1  ความมุ่งหมาย

  เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้และเข้าใจและนำหลักธรรมทางศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง  และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในรายวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

  8.2  เนื้อเรื่อง

  บทที่ 1 บทนำทั่วไป

   -  ความหมายและความสำคัญของศาสนา

   -  ศาสนศาสตร์เบื้องต้น

   -  ศาสนาในสังคมไทย

  บทที่ 2 ศาสนาเพื่อชีวิตและสังคม

  -  ชีวิตและสังคมตามศาสนาสายเทวนิยม

  -  ชีวิตและสังคมตามศาสนาสายอเทวนิยม

  -  การนับถือศาสนาในสังคมไทย

  บทที่ 3 เกี่ยวกับศาสนาต่าง ๆ

   -  หลักความเชื่อสูงสุดในศาสนาต่าง ๆ

   -  ศึกษาวิเคราะห์หลักการของศาสนาต่าง ๆ

   -  ศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมของศาสนาต่าง ๆ

  บทที่ 4  ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับศาสตร์ต่าง ๆ

   -  แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจ  การเมือง  การศึกษา

   -  แนวคิดเรื่องสิ่งแวดล้อม  สันติภาพ  การพัฒนาที่ยั่งยืน

   -  แนวทางชีวิตตามหลักศาสนา

  บทที่ 5  การศึกษาตามต้นแบบที่ใช้หลักศาสนา

   -  บุคคลที่ยึดหลักศาสนาเป็นแนวทาง

   -  โครงการที่ยึดหลักศาสนาเป็นแนวทาง

   -  กิจกรรมที่ยึดหลักศาสนาเป็นแนวทาง

 

  8.3  วิธีการประเมินการเรียนการสอน

  1 ) คะแนนสอบ   30  คะแนน

  2 ) รายงาน หลักศาสนาเพื่อการพัฒนาสังคม  30  คะแนน

  3 ) นำเสนอรายงาน หลักศาสนาเพื่อการพัฒนาสังคม  20  คะแนน 

  4 ) กิจกรรมการมีส่วนร่วมการเรียนการสอน   20  คะแนน

  เกณฑ์การประเมิน

  86 -  100  คะแนน  ระดับ  A  66 -  70.99  ระดับ  C

  81 -  85.99  คะแนน  ระดับ  B+  61 -  65.99  ระดับ  D+

  76 – 80.99  คะแนน  ระดับ  B  56 – 60.99  ระดับ  D

  66 – 70.99  คะแนน  ระดับ  C +  - 1 – 55.99  ระดับ  E 

9.  เอกสารอ่านประกอบ

  (  ตามประกาศของอาจารย์ผู้สอน )

10.  สังเขปแผนการสอน

สป.

ว/ด/ป

เรื่อง 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

1

แนะนำประมวลวิชา 
และหลักการค้นคว้าข้อมูล

อ. ดร. อุทัย

2

บทที่  1

อ. ดร. อุทัย

3

บทที่  1

อ. ดร. อุทัย

4

นำเสนอรายงานเกี่ยวกับเนื้อหาบทที่ 1

อ. ดร. อุทัย

5

บทที่  2

อ. ดร. อุทัย

6

บทที่  2

อ. ดร. อุทัย

7

นำเสนอรายงานเกี่ยวกับเนื้อหาบทที่ 2

อ. ดร. อุทัย

8

บทที่  3

อ. ดร. อุทัย

9

บทที่  3

อ. ดร. อุทัย

10

นำเสนอรายงานเกี่ยวกับเนื้อหาบทที่ 3

อ. ดร. อุทัย

11

บทที่  4

อ. ดร. อุทัย

12

บทที่  4

อ. ดร. อุทัย

13

นำเสนอรายงานเกี่ยวกับเนื้อหาบทที่ 4

อ. ดร. อุทัย

14

บทที่  5

อ. ดร. อุทัย

15

บทที่  5

อ. ดร. อุทัย

16

นำเสนอรายงานเกี่ยวกับเนื้อหาบทที่ 5

สรุป

อ. ดร. อุทัย

-

กำหนดสอบข้อเขียน ( ตามตาราง )

อ. ดร. อุทัย


เขียน 03 Jun 2013 @ 22:02 ()


ความเห็น (0)