อนุทิน 124655 - นพวรรณ นกดา

อนุทินสัปดาห์ที่๓  ประจำวันที่๒๗-๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖

สัปดาห์ที่ ๓  ในหน้าที่ครูฝึกสอนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว  ได้ทำหน้าที่ในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม   และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  นักเรียนห้อง  มัธยมศึกษาปีที่ ๒ /๑, ๒ / ๒, ๒ /๓ ได้ใช้สื่อในการเรียนการสอนมากขึ้น คือ แผนภาพ และวีดีโอ  และมอบหมายงานแก่นักเรียน  ซึ่งมีนักเรียนบางคนที่ไม่ส่งงานตามกำหนด  และมีพฤติกรรมของนักเรียนบางกลุ่มที่ก้าวร้าว  ซึ่งแก้ปัญหาโดยการสร้างความไว้ใจแก่นักเรียนให้คำปรึกษาในฐานะครูที่  ปรึกษาได้เหมือนเพื่อน  จากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน  ห้องที่เป็นครูทีปรึกษาพบว่ามีนักเรียนหลายประเภทที่ต้องได้รับคำปรึกษา  มีปัญหาหลายรูปแบบที่ต้องใช้เวลาในการปรับเปรียนพฤติกรรม   และได้รับหน้าที่คุมห้องสมุด      ในวันศุกร์ที่๓๑  อาจารย์ วรางคณา  ทองนพคุณ ได้มานิเทศการสอน  และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในโรงเรียน   แผนการสอน  และการทำวิจัย  อีกทั้งเทคนิควิธีการสอนในห้องเรียน    ในวันเสาร์ที่ ๑ มิถุนายน ก็ได้ทำหน้าที่คุมวงโยทวาทิต 

นางสาว นพวรรณ  นกดา ห้องว.52 สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยลัยราชภัฏภูเก็ต

 

 

เขียน 03 Jun 2013 @ 09:26 ()


ความเห็น (0)