อนุทิน 124598 - หัสยา ชะยานัย


 สัปดาห์ที่ 3

 จากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ในโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต สำหรับสัปดาห์ที่ 3 จากภาระงานที่จะต้องรับผิดชอบทุกวันคือการลงคุมแถวให้นักเรียนเข้าแถวตอนเช้าในเวลา 07.30 น. ก็จะมีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบเป็นครูเวรประจำวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ที่จะต้องไปถึงโรงเรียนก่อน 07.00 น.เช้า เพื่อทำหน้าที่เช็คเด็กนักเรียนมาเรียน การคุมเด็กเข้าห้องหลังจากเวลาพักระหว่างเรียน เวรโรงอาหาร เช็คเด็กนักเรียนขึ้นละหมาดที่มัสยิด และภาระหน้าที่ในการจัดการเรียนการรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ 1/1 1/2 และ1/3ซึ่งในสัปดาห์ที่ 2 เรื่องที่ทำการสอนคือหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยของพืช เรื่องที่สอนในสัปดาห์นี้คือส่วนประกอบของพืช

             ภาระงานในห้องวิชาการด้านการวัดและการประเมินผลโดยการลงผลคะแนนจากแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนลงในคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการวัดผลและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนประจำปีการศึกษา 2555 ในทุกระดับชั้นและทุกรายวิชา การรับหน้าที่เป็นครูคุ้มนักเรียนเรียนลูกเสือ และหน้าการจัดกิจกรรมชุมชุนร่วมกับคุณครูพี้เลี้ยง 1 ชุมชุน และได้รับหน้าที่ให้ไปช่วยประจำชั้นนักเรียนห้อง ม. 2/4


เขียน 02 Jun 2013 @ 09:44 ()


ความเห็น (0)