อนุทิน 124596 - ยูมิ

ยูมิ

ประมวลวิชา 

อาจารย์ผู้สอนหลัก  อาจารย์ผู้สอนร่วม

อ. ดร. อุทัย  เอกสะพัง   อ. ชัยวุฒิ  พิยะกูล

โทร.  089739 9213   โทร.  08 9735 9686

ห้องพักอาจารย์  13404   ห้องพักอาจารย์  -

1.  รหัสวิชา   0103553

2.  ชื่อวิชา   ระบบความเชื่อจริยธรรมในสังคมไทย
   System of Beliefs and Ethics in Thai Society

3.  จำนวนหน่วยกิจ  3(2-2-5)

4.  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  ไม่มี

5.  เป็นวิชาอยู่ใน  หลักสูตรศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม) สาขาวิชาไทยคดีศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

6.  เป็นวิชาระดับปริญญาโท

7.  คำอธิบายรายวิชา ศึกษาความเชื่อและจริยธรรมในสังคมไทย โดยเฉพาะระบบความเชื่อ และจริยธรรมที่เกี่ยวกับศาสนา วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมทางจริยธรรม ปัญหาทางศีลธรรมและจริยธรรม กับการดำเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่และแนวทางแก้ปัญหา การกำหนดเป้าหมายชีวิตและแนวทางเข้าสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ 

8.  ประมวลการเรียนวิชา

  8.1  ความมุ่งหมาย

  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจในระบบความเชื่อและจริยธรรมในสังคมไทย ความเชื่อทางศาสนา ปัญหาทางศีลธรรม และแนวทางแก้ปัญหาตลอดจนถึงการกำหนดเป้าหมายการดำเนินชีวิต

  8.2  เนื้อเรื่อง

  บทที่ 1 บทนำทั่วไป

  -  ความหมายและความสำคัญของระบบความเชื่อ

  -  ความหมายและความสำคัญของระบบจริยธรรม

  -  ความเชื่อและจริยธรรมในสังคมไทย

  บทที่ 2 ความเชื่อและจริยธรรมทางศาสนา

  -  ความเชื่อทางศาสนาสายเทวนิยม

  -  ความเชื่อทางศาสนาสายอเทวนิยม

  -  ความเชื่อทางศาสนาในสังคมไทย

  บทที่ 3 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมทางจริยธรรม

  -  ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

  -  วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้

  -  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมทางจริยธรรม

  บทที่ 4  ปัญหาทางศีลธรรมและจริยธรรม

  -  แนวคิดเรื่องศีลธรรมไม่กลับมาโลกาวินาศ

  -  การดำเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่

  -  แนวทางแก้ปัญหาชีวิต

  -  การกำหนดและแนวทางเข้าสู่เป้าหมายชีวิต

  8.3  วิธีการประเมินการเรียนการสอน

  1 ) คะแนนสอบ   30  คะแนน

  2 ) รายงาน ระบบความเชื่อจริยธรรมในสังคมไทย   30  คะแนน

   3 ) นำเสนอรายงาน ระบบความเชื่อจริยธรรมในสังคมไทย  20  คะแนน 

  4 ) กิจกรรมการมีส่วนร่วมการเรียนการสอน  20  คะแนน

  เกณฑ์การประเมิน

  86 -  100  คะแนน  ระดับ  A   66 -  70.99  ระดับ  C

  81 -  85.99  คะแนน   ระดับ  B+   61 -  65.99  ระดับ  D+

  76 – 80.99  คะแนน   ระดับ  B   56 – 60.99   ระดับ  D

  66 – 70.99   คะแนน   ระดับ  C +   - 1 – 55.99  ระดับ  E 

9.  เอกสารอ่านประกอบ

  (  ตามประกาศของอาจารย์ผู้สอนหลัก )

10.  สังเขปแผนการสอน

สป.

ว/ด/ป

เรื่อง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

1

8 มิ.ย.

แนะนำประมวลวิชา

อ. ดร. อุทัย

อ. ชัยวุฒิ

2

15 มิ.ย.

บทที่  1

อ. ดร. อุทัย

3

22 มิ.ย.

บทที่  1

อ. ดร. อุทัย

4

29 มิ.ย.

ความเชื่อและจริยธรรมในสังคมไทย

อ. ชัยวุฒิ

5

6 ก.ค.

บทที่  2

อ. ดร. อุทัย

6

13 ก.ค.

บทที่  2

อ. ดร. อุทัย

7

20 ก.ค.

ความเชื่อทางศาสนาในสังคมไทย

อ. ชัยวุฒิ

8

27 ก.ค.

บทที่  3

อ. ดร. อุทัย

9

3 ส.ค.

บทที่  3

อ. ดร. อุทัย

10

10 ส.ค.

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมทางจริยธรรม

อ. ชัยวุฒิ

11

17 ส.ค.

บทที่  4

อ. ดร. อุทัย

12

24 ส.ค.

บทที่  4

อ. ดร. อุทัย

13

31 ส.ค.

บทที่  4

อ. ดร. อุทัย

14

7 ก.ย.

บทที่  4

อ. ดร. อุทัย

15

14 ก.ย.

ปัญหาทางศีลธรรมและจริยธรรม

อ. ชัยวุฒิ

16

21 ก.ย.

กำหนดส่งรายงาน  จำนวน  2  ฉบับและนำเสนอรายงาน 

อ. ดร. อุทัย

อ. ชัยวุฒิ

-

19 ต.ค.

กำหนดสอบข้อเขียน ( ตามตาราง )

อ. ดร. อุทัย


เขียน 02 Jun 2013 @ 09:27 ()


ความเห็น (0)