อนุทิน 124595 - อิรฟัล สะมะแอ

อนุทินประจำสัปดาห์ที่ 3 วันที่ 02 มิถุนายน 2556

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงกรุณาปราณี ผู้ทรงเมตตาเสมอ

ขอความสันติสุขจงมีแด่ทุกท่าน

สัปดาห์ที่ 3 เป็นการสรุปจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับผลของแรงลัพธ์กับการเคลื่อนที่ของวัตถุ การเคลื่อนที่แบบต่างๆ และสามารถคำนวณหาความเร็วเฉลี่ย อัตราเร็วเฉลี่ย ความเร่ง อัตราเร่ง ในการเคลื่อนที่แนวตรงได้

โดยในกระบวนการจัดการเรียนรู้ผมพยายามให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการทำกิจกรรมการทดลองและร่วมกันสรุปผล เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่คงทนและไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียนรู้ด้วยซึ่งผมพยายามให้ผู้เรียนเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์เข้ากับธรรมชาติหรือปรากฏการณ์ที่อยู่รอบๆตัว เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ว่าวิทยาศาสตร์คือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรา เราสามารถทำความเข้าใจได้ โดยใช้กระบวนการอย่างเป็นระบบ

ซึ่งในการจัดการเรียนรู้ก็มีปัญหา คือ ผู้เรียนขาดทักษะการใช้อุปกรณ์ในการทำกิจกรรมเครื่องเคาะสัญญาณเวลา จึงทำให้ใช้ระยะเวลานานในการทำกิจกรรม ซึ่งผมก็แก้ไขโดยการให้ผู้เรียนที่มีทักษะในการใช้อุปกรณ์ช่วยแนะนำและช่วยเหลือเพื่อนๆ ภายในห้อง และเนื่องจากเวลาเหลือน้อยจึงพยายามสรุปร่วมกันให้กระชับโดยยังมีใจความสำคัญครบถ้วนเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง

หลังการสอนทุกครั้งก็ได้รับคำแนะนำ จากครูพี่เลี้ยงทุกครั้งเพื่อเป็นแนวทางให้ผมได้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งในศาสตร์การสอน สุดท้ายแล้วสัปดาห์นี้ก็มีผ่านไปได้ด้วยดี “อัลฮัมดูลิลลาฮ”


เขียน 02 Jun 2013 @ 09:26 ()


ความเห็น (0)