อนุทิน 124422 - คุณมะเดื่อ

  ติดต่อ

วันนี้ให้นักเรียนชั้น ป.6 รายงานการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้นำความรู้จากการเรียนรู้ตามวิถี

ชีวิตพื้นบ้านมาประกอบอาชีพ   เด็ก ๆ ให้ความสนใจการเรียนด้วยวิธีนี้มาก  ได้ข้อมูลที่น่าสนใจ

หลายเรื่อง   เช่น  การเลี้ยงไก่ชน    การเป็นหมอดู    การทำขนมไทย  เป็นต้น  ทำให้่การเรียนโดย

วิธีนี้  เชื่อมโยงไปยัง  " โครงงานสำรวจภูมิปัญญาไทยกับวิถีชีวิตในชนบท"  ซึ่งเด็ก ๆ ได้จัดกลุ่ม

และกำหนดหัวข้อที่กลุ่มสนใจแล้ว

  เขียน:  

ความเห็น (0)