อนุทิน 124407 - วุฒิไกร กาบปินะ

ชื่อเรื่อง  รายงานการพัฒนาการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ

               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้รายงาน    นายวุฒิไกร  กาบปินะ  ครูชำนาญการ  โรงเรียนไตรคามวิทยา  อำเภอเชียงกลาง

  จังหวัดน่าน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต2

ปีที่รายงาน  2555

บทคัดย่อ

  การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ที่มีประสิทธิภาพ  ตามเกณฑ์มาตรฐาน80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านและการเขียนคำควบกล้ำของนักเรียน ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ สาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ  แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ สาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่3 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนไตรคามวิทยา อำเภอเชียงกลาง
จังหวัดน่าน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา2555  จำนวน  4 คนเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำสำหรับนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3จำนวน  6 ชุด  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและ  การเขียนคำควบกล้ำ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

  ผลการศึกษาพบว่า

  1.  ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เท่ากับ  84.00/83.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ที่กำหนดไว้ คือ 80/80

  2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำของนักเรียนก่อนเรียมีค่าเฉลี่ย 11.50  คิดเป็นร้อยละ  38.33  หลังเรียนมีค่าเฉลี่ย  26.50  คิดเป็นร้อยละ 88.33  คะแนน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

  3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านและ การเขียนคำควบกล้ำ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่3 อยู่ในระดับมาก(= 4.43)
เขียน 29 May 2013 @ 11:03 ()


ความเห็น (0)