อนุทิน 124328 - ยุวดี ดำหาย

สัปดาห์ที่ 2 ของนักศึกษาฝึกสอนวิชาชีพครูเป็นสัปดาห์ที่ทุกอย่างเริ่มปรับตัวเข้าสู้ระบบของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ และเริ่มเรียนรู้งานในหน้าที่ครู อาทิเช่น การเข้ากิจกรรมโฮมรูมในตอนเช้า  ตรวจเครื่องแต่งกาย  เล็บ เป็นต้น นอกจากนั้น ข้าพเจ้าได้เรียนรู้งานนอกเหนือจากภาระงานสอนแล้วได้ เรียนรู้เอกสารต่างๆ เช่น เอกสารเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นต้น ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนอกห้องเรียน นักเรียนชอบการทดลอง ค้นหา สังเกต ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่สนุกสนาน เป็นที่สนใจของเด็กๆ เป็นอย่างมาก  แต่ในขณะเดียวกันการจัดการเรียนการสอนนอกห้องเรียนของข้าพเจ้ามีอุปสรรคเหมือนกัน เนื่องจากเป็นเด็กประถมปีที่2 ความวุ่นวายมีมาก ต้องใช้ข้อตกลงร่วมกันในการทำกิจกรรมอย่างเข้มงวด เป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆมาก ข้าพเจ้ามีกำลังใจในการสอนมากและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ด้วย 

และที่สำคัญสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมโครงการเชิงปฎิบัติการจัดทำหลักสูตร เพื่อเข้าสู้อาเซียน ซึ่งเป็นโครงการที่ดีมาก เป็นการให้ความรู้ครุในโรงเรียนทุกกลุ่มสาระได้จัดทำหลักสูตรเพิ่มเติมแต่ละกลุ่มเพื่อน้ำมาบูรณาการนักเรียนแต่ละชั้นปี ให้มีความรู้ โดยจัดทำแผนการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและนำมาใช้จริงในโรงเรียน ซึ่งเป็นโอกาสดีมากที่ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่

เขียน 26 May 2013 @ 23:10 ()


ความเห็น (0)