อนุทิน 124309 - หฤทัย เพ็งจำรัส

สัปดาห์ที่สองระหว่างวันที่ 20-23พฤษภาคม 2556 ณ โรงเรียนดาราสมุทรวันแรกของสัปดาห์ที่สองได้สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3และทางฝ่ายวิชาการได้มอบหมายงานให้ทางนักศึกษาฝึกสอนได้จัดทำตกแต่งทำนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารขึ้นที่ห้องสมุดและทางฝ่ายวิชาการก็ได้มอบหมายห้องที่จะคอยดูแลทำความสะอาด วันที่สองได้สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 และได้จัดทำตกแต่งห้องสมุดให้เรียบร้อย วันที่สามวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ตอนเช้าเข้าแถวเคารพธงชาติได้มีการจัดทำพิธีการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนดาราสมุทร ซึ่งพิธีนี้ได้เปรีบยเสมือนการขอพรจากพระเจ้าในเรื่องของการเรียน สุขภาพ เป็นต้นและเมื่อมีการเข้าแถว ทำพิธีเสร็จเรียบร้อยก็ได้ไปจัดทำตกแต่งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมกันต่อที่ห้องสมุดซึ่งในการทำนิทรรศการครั้งนี้ก็ได้มีอุปสรรค คือการจับจีบผ้าให้สวยงามซึ่งนักศึกษาไม่มีใครที่ทำเป็นกันจึงต้องมีการศึกษากันในหนังสือและก็ได้ประสบความสำเร็จนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารก็ได้ออกมาสวยงามเรียบร้อยด้วยความสามัคคีของพ้องเพื่อนนักศึกษาฝึกสอนและคุณครูกุ๊กไก่คุณครูประจำห้องสมุดที่คอยช่วยเหลือในการจัดทำครั้งนี้

เขียน 26 May 2013 @ 21:12 ()


ความเห็น (0)