อนุทิน 124303 - ธัญญารัตน์ อินทร์ทอง

ดิฉัน นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์ทอง ว. 52 เลขที่ 15 เป็นครูฝึกสอนโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

          วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2556 ทางฝ่ายวิชาการเรียกเข้าประชุม ในเรื่องการประจำห้องของนักศึกษาและให้เวรดูแลรับผิดชอบห้องวิทยาศาสตร์และห้องสื่อวิทยาศาสตร์ หลังจากนั้นก็เข้าสังเกตการสอนของครูพี่เลี้ยง

          วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2556 ได้เข้าพบฝ่ายวิชาการอีกครัั้ง เพราะมีการสับเปลี่ยนครูพี่เลี้ยงจาก ม. 1 มาอยู่ ป. 2 เนื่องจากชั่วโมงสอนไม่พอ หลังจากนั้นได้เข้าไปทำความรู้จักและสังเกตการสอนนักเรียนป. 2 และในตอนบ่ายได้เข้าร่วมฝึกซ้อมพิธีการเปิดภาคเรียน

          วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556 ได้เข้าร่วมพิธีเปิดภาคเรียน 2556 แและขอพรจากพระแม่มารี หลังจากนั้นได้ช่วยจัดห้องสมุด ในการจัดนิทรรศการหนังสือของพระเทพฯ และจัดนิทรรศการอาเซียน

          วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556 จัดนิทรรศการที่ห้องสมุดต่อจนเสร็จ และได้เข้าพบครูพี่เลี้ยง มีการพูดคุยถึงเวลาการสอน ครูพี่เลี้ยงได้แนะนำการสอน การเขียนแผน การควบคุมชั้นเรียน การใช้สื่อ เพื่อให้นักเรียนมีเข้าใจมากขึ้น


เขียน 26 May 2013 @ 18:10 ()


ความเห็น (0)