อนุทิน 124298 - เกศินี ถิ่นพังงา

สัปดาห์ที่ 20 พฤษภาคม 2556

   สัปดาห์ที่สามเป็นสัปหาห์ที่ดิฉันได้ทำหน้าที่ยืนเวรหน้าประตูโรงเรียนในตอนเช้าตั้งแต่เวลา 06.00-08.00 น.และตอนเย็น เวลา 15.50-17.30 น. ของวันจันทร์  โดยการยืนเวรหน้าประตูครูทุกคนจะต้องทำหน้าที่ในการดูแลนักเรียน อาทิเช่น ดูแลความประพฤตินักเรียน ความเรียบร้อยของการแต่งกาย เล็บ ทรงผม การปฎิบัติตามกฎจราจร การขับขี่ยานพาหนะ ความปลอดภัยของนักเรียน และห้ามมิให้บุคคลภายนอกเข้ามาในโรงเรียน ซึ่งดิฉันได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติหน้าที่นี้ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ในตลอดภาคเรียนที่ 1 และจากการปฏิบัติหน้าที่ก็ทำให้ดิฉันได้เรียนรู้หน้าที่ของครูอีกหน้าที่หนึ่งที่ถือว่ามีความสำคัญมากทีเดียว และหน้าที่สำคัญที่ดิฉันได้เริ่มทำอย่างเต็มที่ในสัปดาห์นี้ก็คือเรื่องการสอน ซึ่งดิฉันได้เริ่มสอนนักเรียนในเนื้อหาสาระเรื่องกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้ง 3 ห้อง คือ ห้อง 1/2, 1/4 และ 1/6  ดิฉันได้ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ จากตัวอย่างเอกสารของครูพี่เลี้ยง รวมทั้งใบความรู้ แบบทดสอบ และสื่อการเรียนรู้ที่จำเป็นแก่นักเรียนในเนื้อหาสาระที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ของดิฉันต่อไป

เขียน 26 May 2013 @ 16:58 ()


ความเห็น (0)