อนุทิน 124245 - ธีรเดช

ธีรเดช

สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2556

  นอกจากภาระงานที่กล่าวไปในสัปดาห์ที่ 1 แล้ว สำหรับสัปดาห์ที่ 2 นี้ มีภาระงานเพิ่มอีกหนึ่งอย่าง คือ การติวนักเรียนที่แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมปลาย จำนวน 2 คน โดยรับผิดชอบในเนื้อหา สาระ ดาราศาสตร์ โดยจะติวในช่วงเวลาเช้าก่อนเข้าเรียน

  สำหรับงานในหน้าที่ครูผู้สอน สัปดาห์ที่สองนี้ สอน 3 แผนด้วยกัน

  1.แผนการเรียนรู้ เรื่อง กำเนิดอนุภาคในเอกภพวิชาโลกดาราศาสตร์ (พฐ) ใช้สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 และ 5/2 สิ่งที่ประทับใจสำหรับนักเรียนทั้ง 2 ห้องนี้ ในส่วนของกระบวนการจัดการเรียนรู้ ขั้นสร้างความสนใจ มีกิจกรรมการวาดภาพเอกภพตามจินตนาการของตนเอง โดยแบ่งเป็นกลุ่ม แล้วออกนำเสนอ ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนคิดและสร้างจินตนาการ ซึ่งนักเรียนก็มีความสุข สนุกสนาน นักเรียนจะตั้งใจฟังเวลาสอน นักเรียนจะมีคำถามที่เกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียนถามครูเสมอ

  2.แผนการเรียนรู้ เรื่อง สัญลักษณ์นิวเคลียร์  และการจัดเรียงอิเล็กตรอน วิชาเคมี (พฐ) ใช้สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และ 4/2 สำหรับเนื้อหาสาระ ในเรื่องของสัญลักษณ์นิวเคลียร์ และการจัดเรียงอิเล็กตรอนนี้ นักเรียนจะสนใจและตั้งใจฟัง เพราะครูบอกว่าถ้านักเรียนเข้าใจวันนี้ นักเรียนก็จะไม่เข้าใจเรื่องนี้ไปตลอดชีวิต(ขำๆ) แต่จริงๆแล้ว ครูจะมีกิจกรรมให้นักเรียนออกมาเติมอนุภาคมูลฐาน รวมถึงการจัดเรียงอิเล็กตรอนในกระดาน ที่ครูสร้างแบบฝึกไว้ให้ โดยจะมีการสุ่มเรียกชื่อให้ออกมาทำ นักเรียนจะรู้สึกว่าตัวเองถูกกระตุ้นอยู่เสมอ และจะมีการบ้านเป็นแบบฝึกและแบบทดสอบให้เสมอ เมื่อนักเรียนทำไม่ได้หรือไม่เข้าใจ ก็จะมาถามครูหรือไม่ก็เฉลยร่วมกันในคาบต่อไป

  3.แผนการเรียนรู้ เรื่อง ตารางธาตุ วิชาเคมี (พฐ) สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 สิ่งที่ทำให้เรียนรู้ในวันนี้ว่า การที่จะทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหามากที่สุด คือ การที่นักเรียนทุกคนได้ออกมาทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน โดยอาจจะเป็นแบบฝึก แบบทดสอบ การสรุปเนื้อหา ใจความสำคัญ โดยจะสุ่มเรียกชื่อนักเรียน เป็นการกระตุ้นนักเรียนอยู่เสมอ ฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ กล้าแสดงออก เป็นคนช่างคิดช่างสงสัย


เขียน 24 May 2013 @ 19:33 () แก้ไข 24 May 2013 @ 19:34, ()


ความเห็น (0)