อนุทิน 124209 - นางมารน้อย

นางมารน้อย


การอบรมโครงการพัฒนาเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสำหรับครู กศน.
 กลู่มศูนย์สมุทรคีรี ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ เพชรวาริน รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี


          ในการอบรมครั้งนี้ เป็นการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านความรู้เรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน ในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  การจัดทำแผนการเรียนรู้ของครู การบันทึกหลังสอน และการทำในวิจัยในชั้นเรียน


และในภาคกลางคืน มีกิจกรรมรวมกัน คือ การจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในแต่ละจังหวัดมีวิธีการจัดกระบวนการอย่างไร เมื่อมีนักศึกษาจำนวนมาก

ในแต่ละจังหวัดเมื่อมีการนำเสนอ ได้รวบรวมความคิดได้อย่างหลากหลายมีวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายมากมาย ดังภาพประกอบ

สำหรับตัวผู้เขียนเอง การอบรมในสามวันที่ผ่านมานั่น ที่ได้เป็นอย่างมากในครั้งนี้นั้น  เป็นเรื่องของการทำบันทึกหลังสอน การวิจัยในชั้นเรียน และการวิเคราะห์ความยากง่ายของข้อสอบที่ครูเป็นผู้ออก และจัดกลุ่มเด็ก เก่ง ปานกลาง อ่อน

ต้องขอขอบคุณ กศน.จังหวัดเพชรบุรีที่ให้โอกาส ผู้เขียน ได้เข้ารับการพัฒนาตนเองในครั่งนี้

                                                  (นางสาวธนาธิป  บุตรเพชร  ผู้รายงาน)

เขียน 23 May 2013 @ 15:43 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณทุก ๆ กำลังใจนะคะ

เขียนเมื่อ 


ฝึกฝนไว้จะได้มีความรอบรู้มากยิ่งขึ้น เป็นกำลังใจเสมอ