อนุทิน 124206 - krudaza

krudaza

5 สืบสาน ความเป็นไทย”

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์  อ.อ่าวลึก  จ.กระบี่

ความสำคัญของผลงาน

เนื่องจากปัจจุบัน สถานการณ์ในโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไป กระแสของวัฒนธรรมต่างชาติเริ่มเข้าสู่นักเรียนทั้งในระดับเมือง และระดับท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการแสดงออกโดยใช้การผสมผสานซึ่งวัฒนธรรมต่างถิ่น และวัฒนธรรมไทย การแสดงออกดังกล่าว มีทั้งในรูปแบบที่เหมาะสม และไม่เหมาะสม จากสถานการณ์ดังกล่าว จึงเป็นที่มาของผลงานที่ชื่อว่า“5 สสืบสาน ความเป็นไทย”ของโรงเรียนฮ่าวลึกประชาสรรค์

ผลงาน“5 ส สืบสาน ความเป็นไทย”ของโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ได้ดำเนินกิจกรรมในปีการศึกษา2554 เป็นต้นมาซึ่งเป็นผลงานที่เกิดจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนัก และรักในความเป็นคนไทยที่มีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเอง การเรียนรู้หลักคุณธรรม จริยธรรม การฝึกฝนปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีมารยาทตามแบบอย่างไทย และการเข้าใจในวิถีชีวิตไทยอย่างแท้จริง โดยผ่านการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม โครงการ โครงงาน และการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยผ่าน 5 กิจกรรมหลัก

จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทย มารยาทไทย

2.เพื่อให้นักเรียนสามารถนำหลักการดำเนินชีวิตตามแบบอย่างคนไทย โดยผ่านหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริง

3.เพื่อให้เกิดผลงานจากการส่งเสริมความเป็นไทยให้เป็นที่ประจักษ์ มีผลงานในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1.ประชุมคณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกันศึกษาปัญหาและหาแนวทางในการแก้ปัญหา จนเกิดเป็นกิจกรรม “5 ส สืบสาน ความเป็นไทย”

2.จัดทำแผนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน เสนอต่อโรงเรียน

3.จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย โดยผ่านกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรมดังต่อไปนี้

3.1สืบสานที่ 1 กิจกรรมวันรู้รักษ์ สืบสาน ความเป็นไทยผ่านกิจกรรมที่หลากหลายให้นักเรียนได้มาศึกษา เช่น ห้องเรียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอ่าวลึก  เชิญปราชญ์ท้องถิ่นมาให้ความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันรักษ์อ่าวลึก

  3.2สืบสานที่ 2 กิจกรรมนำนักเรียนร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา ได้แก่ กิจกรรมเวียนเทียน กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา กิจกรรมแห่งเทียนพรรษา เข้าวัดปฏิบัติธรรม อย่างสม่ำเสมอ

3.3สืบสานที่ 3 กิจกรรมวิถีไทย วิถีชีวิตให้นักเรียนศึกษาวิถีชีวิตคนไทยท้องถิ่น โดยผ่านกิจกรรมวันรักษ์อ่าวลึก

3.4สืบสานที่ 4 กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางสังคมศึกษา โดยการเข้าร่วมแข่งขันความเป็นเลิศ ได้แก่

  - โครงงานคุณธรรม ดำเนินการใน 2 ระดับชั้น ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จัดทำโครงงานรู้รักษ์ สืบสาน ความเป็นไทย และ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงงานเสนาร่วมใจ สร้าความปลอดภัยสู่สังคม

  - ละครคุณธรรม ดำเนินการโดยนักเรียนจำนวน 20 คน ตั้งแต่ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 -มัธยมศึกษาปีที่ 6

  - เล่านิทานคุณธรรม ดำเนินการใน 2 ระดับชั้น ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

  -มารยาทไทย ดำเนินการใน 2 ระดับชั้น ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

3.5สืบสานที่ 5 กิจกรรมศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เนื่องจากเป็นแหล่งเก็บข้อมูลท้องถิ่นที่มีเรื่องราวความเป็นมาในท้องถิ่นของตน

4.สรุปประเมินผลจากกิจกรรมต่างๆ โดยผ่านแบบประเมิน แบบสอบถาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการแข่งขันทักษะในกิจกรรมต่างๆ

5.วางแผนพัฒนาและแก้ปัญหา ปัญหาจากการจัดกิจกรรม ได้นำมาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา และวางแผนพัฒนาต่อไป

6.นำเสนอผลงาน ผ่านสื่อออนไลน์ เว็บไซต์ของโรงเรียนและจัดแสดงผลงานในงานวันวิชาการของโรงเรียน

ผลการดำเนินการ

  1.นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทย มารยาทไทย โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ

2.นักเรียนนำหลักการดำเนินชีวิตตามแบบอย่างคนไทย โดยผ่านหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริง

3.นักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางสังคมศึกษา ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ในระดับประเทศเป็นตัวแทนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ปี 2554และปี 2555 รวมทั้งสิ้น  2 รายการ

ประโยชน์ที่ได้รับ

1.นักเรียนได้รับการปลูกฝังการดำเนินชีวิตโดยใช้วิถีชีวิตของคนไทย ส่งผลให้เกิดความเข้าใจ และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

2.นักเรียนนำหลักการดำเนินชีวิตตามแบบอย่างคนไทย โดยผ่านหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริง

3.นักเรียนมีประสบการณ์ตรงในการนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต โดยศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ที่เห็นได้จริง ได้ลองฝึกปฏิบัติ

4. นักเรียนได้มีส่วนร่วมกับชุมชนในการจัดกิจกรรมเช่น ถนนสายวัฒนธรรม วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

5. นักเรียนได้รับการยอมรับในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ ในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านสังคมศึกษา

ปัจจัยความสำเร็จ

การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

1.  การเผยแพร่ผลงาน

-  เผยแพร่โดยผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์

- เผยแพร่ผ่านวารสารของโรงเรียน

- จัดแสดงผลงานในวันวิชาการของโรงเรียน

2.คุณค่าของผลงาน / รางวัลที่ได้รับ

  ระดับประเทศ

  2.1 ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการประกวดมารยาทไทยระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 61ปีการศึกษา 2554

  2.2 ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดมารยาทไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554

  2.3 ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดมารยาทไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555

  ระดับภาค

  2.4 ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันโครงงานคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ครั้งที่ 61 – 62

  2.5 ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันโครงานคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ครั้งที่ 62 จังหวัดภูเก็ต ปีการศึกษา 2555

  2.6 ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ครั้งที่ 62 จังหวัดภูเก็ต ปีการศึกษา 2555


เขียน 23 May 2013 @ 15:10 ()


ความเห็น (0)